Slovák - Slovaaks

     1   -   Krištáľové deti - Paul Codde

      2    -    Malý Princ - Antoine de Saint Exupéry

      3    -    Poznáte svoje deti?

      4    -    Výjimečné křišťálové děti: Mohou být i velmi problematické. Jak je poznáte?

      5    -    Máte doma indigové, křišťálové nebo duhové dítě? Jak se pozná vzácné a tajemné indigové dítě?

                 A existuje vůbec?

      6    -    Kdo jsou křišťálové děti ?

      7    -    Křišťálové děti nejsou autisté

      8    -    INDIGOVÉ, KRIŠTÁĽOVÉ A DÚHOVÉ DETI

      9    -    Indigové deti - Krištáľové deti - Dúhové deti

     10  -     O malej dušičke a sinku  -  Neale Donald Walsh

     11  -     Hovory s Bohem - Neale Donald Walsh


 

1-  Krištáľové deti
Krištáľové deti sú veľmi účelné a ochotné povedať komukoľvek, kto to chce, jasným jazykom, aký je ich účel:  

konkrétne obnoviť bezpodmienečnú lásku k ľudstvu a dosiahnuť svetový mier. 

 Ako ich opatrovníci máme zodpovednosť pomáhať im pri dosahovaní ich cieľov a rešpektovať ich, kým sú a za čo prichádzajú. 

Krištáľové deti nesú vedomú spomienku na múdrosť ... poznanie storočí a poskytujú nám tieto vedomosti bezplatne. 

Čo s tým budeme robiť? 

 Počúvame ich posolstvá a aplikujeme tieto „vekové znalosti“ na naše súčasné životy, naše prostredie a náš svet?

 ... Alebo sa rozhodneme zostať nevedomí zavretím jedných dverí za druhými u našich detí?


Naše deti sú našou budúcnosťou. 

 A: Budúcnosť našich detí je schopná nás priniesť k veľkej zmene pre väčšie dobro ľudstva -ak si len vypočujeme, čo nám musia povedať! 

... Preto rešpektujme, vážime ... buďte otvorení: možnosti, že niekedy vedia viac ako my. 

 Nenechajme sa prekážať možnostiam vyššej reality len preto, že tomu nerozumieme. 

Namiesto toho, otvorme sa týmto ... celkom úžasným darom našich detí. 

Nie je dôvod sa ich báť! 

Aj keď sú takí nadaní, sú to naše deti a ich správy nakoniec neobsahujú nič nové - sú to len úžasné veci, na ktoré väčšina z nás zabudla. 

 Okrem toho, ak sa Ježiš vrátil na zem, si si istý, že ho poznáš? Alebo si farizeji tohto dňa zvolia, aj tentokrát, aby ho ukrižovali. 

 

 Potom podruhé ... 

Mimochodom, pán Antoine de Saint Exupéry: malý princ je späť ... a teraz ich je veľa! ... 

Len som to chcel povedať.

13. 

HOVORY S BOHEM

Neale Donald Walsh

11 -      SPRÁVY

 OD

JEŽIŠA/JESHUA


PRACOVNÍK SVETLA   -   Pamela Kribbe


 

Identita Pracovníka Svetla

 

Pracovníci Svetla (Lightworker) sú duše, ktoré majú silnú vnútornú túžbu šíriť Svetlo - poznanie, slobodu a sebalásku - na Zemi. Vnímajú to ako svoje poslanie. Často sú priťahovaní k duchovnosti a nejakému druhu terapeutickej práce. Kvôli svojmu hlboko pociťovanému poslaniu, sa Pracovníci Svetla často cítia odlišní od iných ľudí. Tým, že na svojej ceste prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prekážok, ich život podnecuje, aby si našli svoju vlastnú jedinečnú cestu. Pracovníci Svetla sú takmer vždy osamelí jednotlivci, ktorí nezapadajú do pevných spoločenských štruktúr.

 

Poznámka k pojmu Pracovník Svetla

 

Slovo Pracovník Svetla môže vyvolávať nedorozumenie, pretože vyčleňuje určitú skupinu duší od ostatných. Môže to byť považované za náznak toho, že táto konkrétna skupina je nejako lepšia než ostatné, t.j. tí, ktorí "nepracujú pre svetlo". Celá táto myšlienková postupnosť je v rozpore so samotnou podstatou a zámerom svetelnej práce.

 

Dovoľte nám stručne popísať čo je na tom nesprávne :

Po prvé, tvrdenia o nadradenosti sú všeobecne neosvietené. Blokujú váš rast smerom k láskyplnému a milujúcemu vedomiu.

 

Po druhé, Pracovníci Svetla nie sú "lepší" ani "vyššie" než ktokoľvek iný. Oni jednoducho majú odlišnú minulosť ako tí, ktorí nepatria do tejto skupiny. Kvôli tejto konkrétnej minulosti, o ktorej pohovoríme nižšie, majú určité psychologické črty, ktoré ich odlišujú ako skupinu.

 

Po tretie, každá duša sa stane Pracovníkom Svetla, v niektorom štádiu jej vývoja, takže označenie "Pracovník Svetla" nie je vyhradené pre obmedzený počet duší.

 

Dôvodom prečo používame slovo "Pracovník Svetla" napriek možným nedorozumeniam je, že so sebou nesie spojenia a rozhýbava spomienky vo vás, ktoré vám pomôžu rozpomenúť sa. Je to zároveň praktické a pohodlné, keďže termín je často používaný vo vašej súčasnej duchovnej literatúre.

 

Historické korene Pracovníkov Svetla

 

Pracovníci Svetla v sebe nesú schopnosť dosiahnuť duchovné prebudenie rýchlejšie ako iní ľudia. Nesú vnútri semená pre rýchle duchovné prebudenie. Vzhľadom na to sa zdá, že sú na rýchlejšej trati ako väčšina ľudí, ak sa pre to rozhodnú. Znova opakujeme, že to nie je preto, že by Pracovníci Svetla boli akokoľvek "lepšie" alebo "vyššie" duše. Sú však staršie ako väčšina duší vtelených v súčasnosti na Zemi. Tento starší vek by mal byť pokiaľ možno chápaný skôr v spojitosti so skúsenosťami ako s časom.

 

Pracovníci Svetla dosiahli určitý stupeň osvietenia skôr ako sa vtelili na Zem a začali svoje poslanie. Vedome si zvolili vstup do "karmického kolesa života" a zažívanie všetkých druhov zmätku a klamov, ktoré s nim prichádzajú. Urobili tak preto, aby plne pochopili "pozemskú skúsenosť". Umožní im to naplniť ich poslanie. Iba tým, že oni sami prejdú cez všetky fázy Nevedomosti a klamu môžu prípadne získať nástroje, ktorými môžu pomôcť ostatným dosiahnuť skutočné šťastie a osvietenie.

 

Prečo Pracovníci Svetla sledujú toto srdečné poslanie na pomoc ľudstvu, ktorým sami sebe hrozia, že sa na veky stratia v ťažobe a zmätku pozemského života?

 

To je otázka, ktorú budeme ďalej rozsiahle riešiť. Zatiaľ povieme, že to má čo dočinenia s galaktickou karmou. Pracovníci Svetla stáli na počiatku zrodenia ľudstva na Zemi. Podieľali sa na stvorení človeka. Boli spolutvorcovia ľudstva. V procese tvorenia vykonali voľby a činy spôsobom, ktorý neskôr hlboko oľutovali. Teraz sú tu preto, aby si svoje rozhodnutia vynahradili.

 

Skôr ako sa vydáme do tejto konkrétnej minulosti, pomenujeme niekoľko charakteristík duší Pracovníkov Svetla, ktoré ich vo všeobecnosti odlišujú od iných ľudí. Tieto psychologické znaky neprináležia len Pracovníkom Svetla a nie všetci Pracovníci Svetla ich budú pokladať všetky za svoje. Zostavením tohoto zoznamu, jednoducho chceme poskytnúť prehľad psychologickej totožnosti Pracovníka Svetla. Z pohľadu týchto vlastností, má vonkajšie správanie menší význam ako vnútorná motivácia alebo pociťovaný zámer. To čo pociťujete vnútri je dôležitejšie ako to čo ukazujete navonok.

 

 

 

Psychologické charakteristiky Pracovníkov Svetla

 

- Už v skorých začiatkoch svojich životov pociťujú, že sú iní. Často sa cítia izolovaní od druhých, osamelí a nepochopení. Často sa stávajú individualistami, ktorí si budú musieť nájsť svoj vlastný jedinečný spôsob života.

 

- Majú problém cítiť sa doma v tradičných zamestnaniach a/alebo organizačných štruktúrach. Pracovníci Svetla sú prirodzene anti-autoritatívny, čo znamená, že prirodzene odporujú rozhodnutiam alebo hodnotám založených výhradne na moci alebo hierarchii. Tento anti-autoritatívny znak je prítomný aj v prípade, keď sa zdá, že sú plachí a hanbliví. Je to spojené s základnou podstatou ich poslania tu na Zemi.

 

- Pracovníci Svetla sú priťahovaní pomáhať ľuďom ako terapeuti alebo učitelia. Môžu byť psychológovia, liečitelia, učitelia, sestričky atď. A aj keď ich povolanie nie je o pomáhaní ľuďom priamym spôsobom, zámer prispieť k vyššiemu dobru ľudstva je jasne prítomný.

 

- Ich vízia života je zafarbená duchovným zmyslom toho, ako všetky veci vzájomne súvisia. Vedome alebo nevedome si v sebe nesú spomienky na nepozemské sféry Svetla. Občas môžu túžiť po domove týchto sfér a cítiť sa na Zemi ako cudzinci.

 

- Hlboko si ctia a vážia život, čo sa často prejavuje ako láskavosť ku zvieratám a záujem o životné prostredie. Ničenie častí živočíšnej a rastlinnej ríše ľudstvom na Zemi v nich vyvoláva hlboké pocity straty a žiaľu.

 

- Sú šľachetní, citliví a empatickí. Môžu mať ťažkosti vysporiadať sa s agresívnym správaním a vo všeobecnosti je pre nich obtiažne postaviť sa za seba. Môžu byť zasnení, naivní a vysoko idealistickí, rovnako ako nedostatočne uzemnení, t.j. dole na Zemi.

Keďže ľahko preberú negatívne pocity a nálady ľudí vôkol seba, je pre nich dôležité stráviť pravidelne čas osamote. To im umožní rozpoznať svoje vlastné pocity od pocitov druhých. Potrebujú čas samoty aby sa dotkli svojej podstaty a MATKY Zeme.

 

- Prežili na Zemi mnoho životov, v ktorých sa hlboko potýkali s duchovnosťou a/alebo náboženstvom. Boli drvivou väčšinou v starých náboženstvách vašej minulosti ako mnísi, mníšky, pustovníci, médiá, čarodejnice, šamani, kňazi, kňažky atď. Oni boli tí, ktorí vytvárali most medzi viditeľným a neviditeľným, medzi každodenným pozemským životom a záhadnými ríšami posmrtného života, ríšami Boha a duší dobra a zla. Za to, že pôsobili v takejto úlohe boli často odmietnutí a prenasledovaní. Mnohí z vás boli odsúdení na pranier za dary, ktoré ste vlastnili. Tieto traumy z prenasledovania zanechali hlboké jazvy v pamäti vašich duší. To sa môže v súčasnosti prejavovať ako strach byť plne uzemnený, t.j. strach byť skutočne prítomný, pretože si pamätáte, že ste boli brutálne napádaní za to kým ste.

 

Stratenie sa: pasca pre Pracovníka Svetla

 

Pracovníkov Svetla je možné zachytiť v tom istom stave Nevedomosti a klamu ako kohokoľvek iného. Aj keď začínajú z iného štartovacieho bodu, ich schopnosť prelomiť strach a klam s cieľom dosiahnuť Osvietenie môže byť blokovaná mnohými faktormi. (Osvietením myslíme stav bytia, v ktorom si uvedomíte že vašou podstatou je Svetlo a ste schopní si kedykoľvek zvoliť Svetlo.) Jedným z faktorov blokujúcich Pracovníkom Svetla cestu k Osvieteniu je skutočnosť, že nesú ťažké karmické bremeno, ktoré ich môže zviesť na scestie po pomerne dlhú dobu. Ako sme uviedli predtým, toto karmické bremeno súvisí s rozhodnutiami, ktoré kedysi urobil v súvislosti s ľudstvom v jeho počiatočnom štádiu. Tieto rozhodnutia boli vo svojej podstate neúctivé k životu (budeme o tom hovoriť neskôr v tejto kapitole). Všetci Pracovníci Svetla, ktorí teraz žijú, si prajú napraviť niektoré svoje chyby z minulosti a obnoviť a starať sa o to, čo bolo zničené kvôli týmto chybám.

 

To čo musia Pracovníci Svetla urobiť v tomto bode je, že prestanú hľadať potvrdenie zvonka - od rodičov, priateľov alebo spoločnosti. V určitom okamihu, vy, ktorí toto čítate budete musieť podstúpiť historický skok ku splnomocneniu Pravdy, čo znamená naozaj veriť v seba a naozaj ctiť a konať podľa svojich prirodzených sklonov a vnútorného vedenia.

Vyzývame vás aby ste tak urobili a uisťujeme vás, že budeme s vami pri každom kroku tejto cesty - rovnako ako vy tam budete pre druhých na ich ceste v nie príliš vzdialenej budúcnosti.

 

 

GALAKTICKÁ HISTÓRIA PRACOVNÍKOV SVETLA

 

Zrodenie duše

 

Duše Pracovníkov Svetla sa narodili dávno predtým ako Zem a ľudstvo vstúpili do bytia.

 

Duše sa rodia vo vlnách. Existuje zmysel, v ktorom duše sú večné bez začiatku a bez konca. Ale v inom zmysle, sú zrodené v istom bode. Je to v tomto bode, keď ich vedomie dosiahne zmysel jedinečného JA. Pred týmto bodom už existujú ako možnosť. Avšak ešte neexistuje vedomie mňa a ďalších.

 

Vedomie "mňa" vzniká, keď je akosi natiahnutá hraničná línia medzi skupinami energií. Sme nútení vrátiť sa k metaforám, aby sme to vysvetlili.

 

Myslite na chvíľu na oceán a predstavte si že to je obrovské pole prúdiacich energií, prúdov, ktoré sa neustále spájajú a rozdeľujú. Predstavte si, že rozptýlené vedomie sa rozširuje do celého oceánu. Nazvite to duša oceánu ak chcete. Po nejakej dobe vzniknú na niektorých miestach oceánu zhluky vedomia. Vedomie je tu viac sústredené, menej rozptýlené ako v jeho priamom okolí. V celom oceáne prebieha rozlišovanie, ktoré vedie k vývoju priehľadných foriem, ktoré sú zameranými bodmi vedomia, pohybujú sa nezávisle od svojho prostredia. Zakúšajú sami seba ako odlišné od oceánu (ducha). To čo tu nastáva je zrodenie základného zmyslu seba ako seba-vedomie.

 

Prečo vznikli zamerané body vedomia v niektorých častiach oceánu skôr ako v iných?

 

To je veľmi ťažké vysvetliť. Môžete však cítiť, že je na tomto konaní niečo veľmi prirodzené? Keď hodíte semená na lôžko zeme, všimnete si že len malé rastliny, ktoré vyrašia budú rásť, každá podľa svojho času a rytmu. Jedna nevyrastie taká veľká alebo tak ľahko ako iné. Niektoré nebudú rásť vôbec. Toto je rozlišovanie na poli. Prečo? Energia oceánu (duch oceánu) intuitívne vyhľadáva najlepšie možné vyjadrenie pre všetky svoje prúdy alebo vrstvy vedomia.

 

Počas tvorenia jednotlivých bodov vedomia v oceáne, existuje sila, ktorá pôsobí na oceán zvonka, alebo tak sa to aspoň javí. Je to sila božskej inšpirácie, ktorá môže byť koncipovaná ako mužský aspekt Toho čo vás stvorilo. Zatiaľ čo oceán predstavuje ženskú prijímajúci stranu, mužský aspekt je možné si vizualizovať ako lúče Svetla vnárajúce sa do oceánu, ktoré urýchľujú proces rozlišovania a oddeľovania do jednotlivých hrudiek vedomia. Sú ako lúče Slnka, ktoré ohrievajú parenisko.

 

Oceán a lúče Svetla spolu tvoria jednu entitu alebo bytosť, ktorá môže byť označená ako Archanjel. Je to archetypálna energia, ktorá zahŕňa oba aspekty mužský aj ženský a je to anjelska energia, ktorá seba prejavuje a vyjadruje vo vás. (K pojmu Archanjel sa podrobnejšie vrátime v kapitole nazvanej "Vaše Svetelné Ja").

 

Potom ako sa duša narodí ako individuálna jednotka vedomia, pomaly opustí oceánsky stav Jednoty, ktorý bol jej domovom po dlhú dobu. Duša sa stáva stále viac vedomou svojej oddelenosti a samostatnosti.

 

S týmto uvedomením vzniká po prvýkrát v duši pocit straty alebo nedostatku. Keď sa duša pustí na svoju Cestu Prieskumu ako individuálna entita, bude duša so sebou niesť určitú túžbu po celistvosti, túžbu patriť do niečoho väčšieho ako je ona sama. Hlboko v sebe si duša udrží spomienku na stav vedomia, v ktorom všetko je jedným, v ktorom neexistuje "ja" a "druhý". To je to čo považuje za "domov" byť stavom exstatickej Jednoty miesto úplnej bezpečnosti a plynulosti.

 

S touto spomienkou v pozadí svojej mysle duša začne cestovať po celej realite po nespočetných poliach skúseností a vnútorného prieskumu. Novonarodená duša je vedená zvedavosťou a má veľkú potrebu skúseností. Toto je prvok, ktorý chýbal v oceánickom stave Jednoty. Duša teraz môže slobodne skúmať všetko, čo si praje skúmať. Môže slobodne hľadať celistvosť všetkými spôsobmi.

 

V kozme existuje bezpočet rovín reality na prieskum.

 

Zem je jednoducho jednou z nich a ako taká vstúpila do bytia relatívne neskoro, keď hovoríme z kozmického hľadiska. Roviny reality alebo dimenzie vždy pochádzajú z vnútorných potrieb alebo túžob. Ako všetky výtvory sú aj ony prejavom vnútorných vízií a hĺbania. Zem vznikla z vnútornej túžby dať dohromady prvky z rôznych realít, ktoré navzájom k sebe pasujú. Zem bola zamýšľaná tak, aby bola kotlom veľkého rozsahu vplyvov. Toto objasníme viac nižšie. Zatiaľ postačí povedať, že Zem je relatívne neskoro príchodiaca na kozmické pódium a že mnoho duší žilo mnoho životov prieskumu a vývoja na iných rovinách reality (planétach, dimenziách, hviezdnych systémoch atď.) dávno predtým ako sa Zem vôbec narodila.

 

Pracovníci Svetla sú duše, ktoré žili mnoho, mnoho životov na týchto iných rovinách predtým ako sa vtelili na Zem. Toto ich odlišuje od "pozemských duší" ako ich budeme nazývať kvôli vhodnosti. Pozemské duše sú duše, ktoré sa vtelili v hmotných telách na Zemi pomerne skoro v ich vývoji ako individualizovaných jednotiek vedomia. Mohli by sme povedať, že začali svoj cyklus pozemských životov, keď ich duše boli v štádiu detstva. V tom čase boli duše Pracovníkov Svetla "dospelými". Prekonali už mnoho skúseností a druh vzťahu, ktorý majú k pozemským dušiam môže byť prirovnaný vzťahu rodiča a dieťaťa.

 

Vývoj života a vedomia na Zemi

 

Na Zemi bol vývoj životných foriem úzko spätý s vnútorným vývojom pozemských duší. Hoci žiadna duša nie je viazaná na konkrétnu planétu, je možné povedať, že pozemské duše sú domorodcami vašej planéty. Dôvodom je skutočnosť, že ich rast a rozširovanie sa približne zhoduje s rozširovaním životných foriem na Zemi.

 

Keď sa zrodia individuálne jednotky vedomia, sú niečím podobným ako jednoduché fyzické bunky, čo sa týka štruktúry a možností. Podobne ako majú jednotlivé bunky pomerne jednoduchú štruktúru, sú aj vnútorné pohyby novonarodeného vedomia priehľadné. Ešte nevzniklo mnoho rozlišovania. Svet možností majú pri nohách a to ako hmotný tak duchovný. Rozvoj z novonarodenej jednotky vedomia do druhu vedomia ktoré je seba-reflexívne a schopné pozorovať a reagovať na svoje prostredie môžeme zhruba prirovnať vývoju z jednobunkového organizmu na komplexný žijúci organizmus interagujúci s prostredím rôznymi spôsobmi.

 

Porovnávame tu vývoj vedomia duše s biologickým vývojom života a nerobíme to len formou metafory. V skutočnosti biologický vývoj života ako nastal na Zemi môžeme vidieť v pozadí duchovnej potreby skúmania a skúšania na časti pozemských duší. Táto túžba po skúmaní privolala do bytia bohatú rozmanitosť životných druhov na Zemi. Ako sme povedali, tvorenie je vždy výsledkom vnútorných pohybov vedomia. Aj keď evolučná teória ako je v súčasnosti postavená vo vašej vede, do určitej miery správne popisuje vývoj životných druhov na vašej planéte, úplne zabúda na vnútorné riadenie, "skrytý" motív v pozadí tohto hlboko tvorivého procesu. Šírenie životných druhov na Zemi bolo spôsobené vnútornými pohybmi na úrovni duše. Pretože duch vždy predchádza a vytvára hmotu.

 

Na začiatku sa pozemské duše vtelili do hmotných foriem, ktoré najlepšie vyhovovali ich ešte primitívnemu zmyslu seba: do jednobunkových organizmov. Po období získavania skúseností a ich začlenení do vedomia, nastala potreba pre komplexnejšie prostriedky fyzického prejavu. Tak boli do bytia poháňané komplexnejšie životné formy. Vedomie vytvorilo fyzické formy ako odpoveď na vnútorné potreby a túžby pozemských duší, ktorých kolektívne vedomie pôvodne obývalo Zem.

 

Vytvorenie nových druhov a vtelenie pozemských duší do jednotlivých členov týchto druhov predstavuje veľký experiment života a vedomia. Aj keď evolúcia je riadená vedomím, a nie je riadená náhodou ani nehodou, neznamená to že sleduje vopred stanovenú líniu vývoja. Dôvodom je skutočnosť, že vedomie samo o sebe je slobodné a nepredvídateľné.

 

Pozemské duše experimentovali so všetkými živočíšnymi druhmi. Obývali niekoľko druhov fyzických tiel, ale nie všetky zakúšali rovnakú líniu vývoja. Cesta vývoja duše je omnoho podivnejšia a dobrodružnejšia ako predpokladáte. Neexistujú žiadne zákony nad vami alebo mimo vás. Vy ste svojim zákonom. Takže napríklad, ak túžite vyskúšať život z pohľadu opice, môžete sa v nejakom bode času nájsť ako žijete v tele opice od narodenia alebo ako dočasný návštevník. Duša, najmä mladá duša, dychtí po skúsenostiach a prejave. Toto nutkanie skúmať sliedi po rozmanitosti životných druhov, ktoré rozkvitajú na Zemi.

 

V rámci tohto veľkého pokusu života, znamenal vzostup ľudského života začiatok dôležitej etapy vo vývoji vedomia duše na Zemi. Skôr ako toto podrobnejšie vysvetlíme budeme hovoriť o etapách vnútorného vývoja duše vo všeobecnosti.

 

Vývoj vedomia: detstvo, dospelosť, staroba

 

Ak sa pozrieme na vývoj vedomia duše po tom ako sa narodí ako individuálna jednotka, prechádza zhruba cez tri vnútorné fázy. Tieto fázy sú nezávislé od konkrétnej roviny reality (planéta, dimenzia, hviezdny systém), na ktorých sa vedomie rozhodne bývať alebo skúšať.

 

 1. Fáza nevinnosti (raj)
 2. Fáza ega ("hriech")
 3. Fáza "druhej nevinnosti" (osvietenie)

Tieto fázy možno obrazne prirovnať detstvu, dospelosti a starobe.

 

Potom ako sa duše narodia ako individuálne jednotky vedomia, opustia oceánický stav Jednoty, ktorý si pamätajú ako blažený a úplne bezpečný. Potom idú skúmať realitu úplne novým spôsobom. Pomaly rastie ich uvedomenie seba a spôsob, ktorým sa odlišujú v porovnaní so svojimi priateľmi cestovateľmi. V tejto fáze sú veľmi vnímavé a citlivé, ako mladé dievča, ktoré pozerá na svet s doširoka otvorenými očami, vyjadrujúc zvedavosť a nevinnosť.

 

Túto fázu je možné nazvať rajskou, keďže zážitok Jednoty a bezpečia je stále čerstvý v pamäti novonarodenej duše. Sú stále blízko domova, ešte sa nepýtajú na právo byť tým kým sú.

 

Ako ich cesta pokračuje, spomienka na domov slabne, pretože sa ponárajú do rôznych druhov skúseností. Na začiatku vo fáze detstva je všetko nové a všetko je nekriticky vstrebávané. Nová fáza nastupuje keď mladá duša začne zažívať seba ako záchytný bod vo svojom svete. Vtedy si skutočne začne uvedomovať, že existuje taká vec ako "ja" a "iný". Začne experimentovať s tým, ako môže ovplyvniť svoje prostredie ak bude konať na základe tohoto uvedomenia. Samotný pojem robenia niečoho čo vychádza z vášho vlastného vedomia je nový. Doteraz existovalo len viac-menej pasívne prijímanie toho čo plynie naokolo. Teraz je v duši rastúci pocit jej moci ovplyvňovať to čo zakúša.

 

To je začiatok fázy ega

 

Ego pôvodne predstavuje schopnosť používať vašu vôľu na ovplyvňovanie vonkajšieho sveta. Prosím všimnite si, že pôvodný význam ega je jednoducho ten, ktorý umožňuje duši zakúšať seba ako úplne oddelenú jednotku. Toto je prirodzený a pozitívny vývoj v rámci vývoja duše. Ego nie je "zlé" samo o sebe. Má však sklon byť rozpínavé a agresívne. Keď novonarodená duša objaví svoju schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie, zamiluje sa do ega. Hlboko dole v dozrievajúcej duši je stále bolestivá spomienka, pamätá si domov, pamätá si stratený raj. Zdá sa, že ego nesie odpoveď na túto bolesť, túto túžbu po domove. Zdá sa že umožňuje duši aktívne ovládnuť realitu. Ego otrávi stále mladú dušu ilúziou moci.

 

Ak niekedy existoval pád z milosti alebo pád z raja, bolo to toto: mladé vedomie duše opantáva nadšenie možnosťami ega, prísľubom moci. Avšak samotným účelom zrodenia vedomia ako individuálnej duše je skúmať, skúšať všetko čo je: raj rovnako ako peklo, nevinnosť rovnako ako "hriech". Takže pád z raja nebol "chybným ťahom". Nie je s ním spojená žiadna vina, jedine že by ste verili že to tak je. Nikto vás neobviňuje, okrem vás.

 

Keď mladá duša dospeje, nastane posun k "sebastrednému" pozorovaniu a skúšaniu vecí. Ilúzia moci zvyšuje oddelenosť medzi dušami namiesto prepojenosti. Kvôli tomu, vznikne v duši osamelosť a pocit odcudzenia. Hoci si to skutočne neuvedomuje, duša sa stane zápasníkom, bojovníkom o moc. Moc sa zdá byť jedinou vecou, ktorá ukľudní myseľ - na chvíľu.

 

Vyššie sme odlíšili tretiu fázu vývoja vedomia duše: fázu osvietenia, "druhú nevinnosť" alebo starobu. Máme veľa čo povedať o tejto fáze a hlavne o prechode z druhej do tretej fázy neskôr v tomto seriáli. Teraz sa vrátime k nášmu rozprávaniu o pozemských dušiach a objasníme ako zapadá prebudenie fázy ega do objavenia sa ľudských bytostí na Zemi.

 

 

Pozemské duše vstupujú do fázy ega: objavenie ľudských bytostí na Zemi

 

Fáza, v ktorej pozemské duše skúmali rastlinný a živočíšny život zapadá s fázou nevinnosti alebo raja na vnútornej úrovni. Život rozkvital na Zemi pod vedením a ochranou duchovných bytostí z anjelskych a dévických ríší. (Dévovia pracujú na éterickej úrovni, t.j. bližšie k fyzickému svetu ako Anjeli). Éterické telá rastlín a živočíchov boli nekriticky prístupné starajúcim sa a starostlivým materským energiám anjelskej a dévickej ríše. Nemali žiadny sklon "oslobodiť sa" alebo odísť a nájsť si vlastný spôsob ako robiť veci. Stále tu bol veľký zmysel pre jednotu a harmóniu medzi všetkými živými vecami.

 

Vzostup ľudoopa však označil prechodný bod vo vývoji vedomia. V podstate chôdzou vo vzpriamenej polohe a prostredníctvom rozvoja mozgu získalo vedomie, ktoré sa usídlilo v ľudskej opici lepšie uchopenie svojho prostredia. Vedomie, ktoré sa vtelilo ako antropoid začalo zakúšať aké to je mať viac kontroly nad svojim priamym okolím. Začalo objavovať svoju vlastnú silu, svoju vlastnú schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie. Začalo skúmať slobodnú vôľu.

 

Tento vývoj nebol náhodný. Bola to odpoveď na vnútornú potrebu pociťovanú pozemskými dušami, potrebu skúmať individualitu na hlbších úrovniach ako predtým. Rastúce seba-uvedomenie pozemských duší pripravilo pôdu pre objavenie sa biologického hľadiska človeka, ľudskej bytosti ako ju poznáme.

 

Keď boli pozemské duše pripravené vstúpiť do fázy ega, umožnilo stvorenie človeka týmto dušiam zakúšať životnú formu so slobodnou vôľou. Tiež to obdarilo vtelené vedomie väčším uvedomením si "seba" v protiklade k "druhým". S tým bola v tejto fáze stanovená možnosť konfliktu medzi "mojim záujmom" a "tvojim záujmom", "mojou túžbou" a "tvojou túžbou". Individualita sa oddelila od "samozrejmej" Jednoty, prirodzeného rádu "dávania a prijímania" aby zistila, aké iné cesty sú dostupné. Toto znamenalo "koniec raja" na Zemi, ale žiadame vás, aby ste to nepovažovali za tragickú udalosť, ale za prirodzený proces ako sú obdobia vášho roka. Bol to prirodzený vývoj udalostí, ktorý vám v konečnom dôsledku umožnil v tento deň a vek dosiahnuť rovnováhu božskosti a individuality vo vašom bytí.

 

Keď vedomie pozemských duší vstúpilo do fázy ega a začalo skúmať aké to je "byť človekom" stiahli sa pomaly anjelske a dévické vplyvy do úzadia. Je to v samotnej podstate týchto síl rešpektovať slobodnú vôľu všetkých energií ktoré stretnú. Nikdy neprejavujú svoj vplyv nepozvané. Takže vedomie ega získalo slobodnú vládu a pozemské duše sa zoznámili so všetkými výhodami a slabinami moci. Toto tiež ovplyvnilo rastlinné a živočíšne kráľovstvo. Je možné povedať, že vznikajúca energia bojovníka bola čiastočne pohltená týmito ne-ľudskými ríšami, ktoré v sebe vytvorili pocit nepokoja. Toto je dnes stále prítomné.

Keď sa pozemské duše dožadovali nových priestorov skúseností, urobilo ich to prístupnými tiež novým vonkajším vplyvom. Tu chceme upriamiť pozornosť hlavne na druhy mimozemských galaktických vplyvov, ktoré výrazne ovplyvnili dospievajúce ale stále mladé pozemské duše. Práve v tomto momente našej histórie vstúpili na scénu aj duše, ktoré sme nazvali Pracovníci Svetla.

 

Galaktické vplyvy na človeka a Zem

 

Pod galaktickými alebo mimozemskými vplyvmi máme na mysli vplyvy kolektívnych energií spojenými s určitými hviezdnymi systémami, hviezdami alebo planétami. Vo Vesmíre existuje mnoho úrovní dimenzií existencie. Planéta alebo hviezda môže existovať v rôznych dimenziách, a to v rozmedzí od hmotnej až po viac éterické dimenzie. Vo všeobecnosti galaktické komunity ktoré ovplyvnili pozemské duše existovali v menej "hustých" alebo hmotných skutočnostiach ako existujete vy na Zemi.

 

Galaktické ríše boli osídlené dospelými dušami, ktoré sa narodili dávno pred pozemskými dušami a ktoré boli vo vrchole svojej ego fázy. Keď bola Zem osídľovaná všetkými rôznymi druhmi životných foriem a nakoniec ľudskou bytosťou, sledovali mimozemské ríše tento vývoj s veľkým záujmom. Rozmanitosť a bohatstvo životných foriem pritiahlo ich pozornosť. Cítili, že sa tu deje niečo špeciálne.

 

Medzi rôznymi galaktickými komunitami prebiehalo po dlhý čas mnoho bojov a bitiev. Toto bol v určitom zmysle prirodzený jav, keďže vedomie duší, ktoré sa na tom podieľali potrebovalo bitvy na to, aby zistili všetko o sebastrednosti a moci. Skúmali fungovanie ega a ako postupovali stali sa veľmi zbehlými v manipulácii vedomia. Stali sa odborníkmi v podriaďovaní si iných duší alebo komunít duší pod svoju vládu formou jemných a menej jemných psychických nástrojov.

 

Záujmy, ktoré hájili galaktické komunity na Zemi boli hlavne egocentrické. Cítili tam možnosť rozšíriť svoj vplyv novými a mocnými spôsobmi. Mohli by ste povedať, že v tom bode dosiahli intergalaktické bitvy mŕtvy bod. Keď medzi sebou znova a znova bojujete, dosiahnete po chvíli určitý druh rovnováhy, takpovediac rozdelenie zón moci. Poznáte sa navzájom tak dobre, že viete kde je miesto pre čin a kde nie je. Situácia dosiahla v tomto smere do slepej uličky a galaktický nepriatelia dúfali v nové možnosti na Zemi. Mysleli si že Zem by mohla poskytnúť fázu obnovy bitvy a prekonanie bezvýchodiskovej situácie.

 

Spôsob, ktorým sa galaktické komunity snažili prejaviť svoj vplyv na Zemi bola manipulácia vedomia pozemských duší. Pozemské duše boli pomerne prístupné ich vplyvu, keď vstúpili do svojej fázy ega. Skôr ako tak učinili boli imúnne voči akejkoľvek mocou motivovanej vonkajšej sile, lebo samé nemali sklon vyvíjať moc. Ste imúnny voči agresii a moci, keď vo vás nie je nič na čo by sa mohli tieto energie pripojiť. Takže galaktické energie nemohli pristúpiť k pozemským dušiam skôr, ako sa tieto duše samé rozhodli skúmať energie moci.

 

Prechod do fázy ega urobil pozemské duše zraniteľnými, pretože okrem ich zámeru skúmať vedomie ega, boli stále veľmi nevinné a naivné. Takže pre galaktické mocnosti nebolo ťažké uvaliť svoje energie na vedomie pozemských duší. Spôsob, ktorým operovali je manipulácia vedomia a kontrola mysle. Ich technológie boli veľmi sofistikované. Mali väčšinou psychické nástroje nie rozdielne od vymývania mozgu prostredníctvom podvedomých hypnotických sugescií. Operovali na psychických a astrálnych úrovniach ale ovplyvňovali ľudské bytosti až po hmotnú/fyzickú úroveň tela. Ovplyvňovali vývoj ľudského mozgu, zužujúc rozsah skúseností dostupných ľudským bytostiam. Podstatne stimulovali vzorce myšlienok a emócií spojené so strachom. Strach už bol prítomný vo vedomí pozemských duší ako výsledok bolesti a túžby za domovom, ktoré vo svojom vnútri nesie každá duša. Galaktické mocnosti zobrali tento existujúci strach ako svoj východiskový bod pre obrovské zväčšenie energií strachu a podriadenosti v mysliach a emóciách pozemských duší. To im umožnilo ovládať ľudské vedomie.

Galaktickí bojovníci sa následne pokúsili poraziť svojich predošlých galaktických nepriateľov prostredníctvom ľudskej bytosti. Zápas o moc nad ľudstvom bol zápasom medzi starými galaktickými nepriateľmi, ktorí použili ľudské bytosti ako svojich slamených mužov.

 

Nežný zmysel pozemských duší pre individualitu a samostatnosť bol odrezaný na svojom počiatku týmto násilným zásahom, touto vojnou o srdce ľudstva. Avšak galaktickí zasahovatelia im nemohli naozaj ich slobodu vziať. Akokoľvek bol masívny mimozemský vplyv, božská podstata vnútri každého indviduálneho vedomia duše zostala nezničiteľná. Dušu nie je možné zničiť, avšak jej slobodná a božská podstata môže byť zahalená po dlhú dobu. Toto súvisí so skutočnosťou, že moc nakoniec nie je reálna. Moc vždy dosahuje svoje ciele prostredníctvom strachu a nevedomosti. Tá môže len skryť a zahaliť veci, nemôže naozaj nič vytvoriť ani zničiť.

 

Okrem toho tento samotný útok na pozemské duše nepriniesol na Zem len temnotu. Nepozorovane spustil hlboké zmeny vo vedomí galaktických bojovníkov zmenu k ďalšej fáze vedomia: osvieteniu alebo "druhej nevinnosti".

 

Galaktické korene duší Pracovníkov Svetla

 

Ako je pojem duše Pracovníka Svetla zviazaný s touto minulosťou?

 

Predtým ako sa prišli na Zem inkarnovať do ľudských tiel, obývali po dlhú dobu duše Pracovníkov Svetla niekoľko hviezdnych systémov. V termínoch trojfázového rozvoja, strávili tam veľkú časť svojej dospelosti. Bolo to v tejto fáze, keď skúmali vedomie ega a všetky záležitosti moci s tým spojené. Bola to fáza, v ktorej skúmali temnotu a v ktorej vo veľkom zneužívali svoju moc.

 

V tejto galaktickej fáze boli Pracovníci Svetla spolutvorcami ľudskej bytosti ako sa rozvíjala. Rovnako, ako iné galaktické sily, aj oni mali zámer využiť človeka ako slamenú bábku, aby získali nadvládu v iných častiach vesmíru. Je ťažké vysvetliť techniky, ktoré galaktické mocnosti využívali vo svojich bitvách, pretože nezodpovedajú ničomu vo vašom svete, aspoň nie v miere, do ktorej ich zdokonalili. V podstate, galaktické vojenské technológie boli založené na nehmotnej vede energie. Poznali silu duše a vedeli že vedomie vytvára fyzickú realitu. Ich metafyzika bola vhodnejšia ako materialistické poňatie, ktoré vzali za svoje vaši súčasní vedci. Pretože vaša zavedená veda považuje vedomie za výsledok materiálneho procesu namiesto opačného smeru, nemôže pochopiť kreatívne a príčinné sily mysle.

 

V Kromaňonskom veku duše Pracovníkov Svetla zasiahli do prirodzeného vývoja človeka na genetickej úrovni. Mali by sme si predstaviť toto genetické narušenie ako proces manipulácie zhora-nadol, vtlačili do ľudského mozgu/vedomia určité myšlienkové formy, ktoré ovplyvnili fyzickú, bunečnú úroveň organizmu. Výsledkom týchto myšlienkových značiek bolo, že do ľudského mozgu bol inštalovaný robotický, mechanický prvok, ktorý odobral časť prirodzenej sily a seba-uvedomenia ľudskej bytosti. Bol to umelý implantát, ktorý urobil človeka vhodnejším nástrojom pre mimozemské strategické ciele.

 

Zasahovaním do vývoja života na Zemi týmto spôsobom, narušili Pracovníci Svetla prirodzený smer vecí. Nerešpektovali celistvosť pozemských duší, ktoré osídlili vyvíjajúci sa ľudský druh. Svojim spôsobom ich okradli o ich novo získanú slobodnú vôľu.

 

Existuje zmysel, podľa ktorého nikto nemôže okradnúť žiadnu dušu o slobodnú vôľu, ako sme naznačili na konci posledného odstavca. Avšak s praktického hľadiska, kvôli mimozemskej prevahe na všetkých úrovniach, stratili pozemské duše svoj zmysel pre seba-určenie do značnej miery. Pracovníci Svetla pozerali na ľudské bytosti ako na nástroje, v podstate ako na veci, ktoré im pomohli naplniť ich cieľ. V tej fáze neboli pripravení rešpektovať život ako cenný sám o sebe. Nerozoznali v "druhých" (svojich nepriateľoch alebo svojich otrokoch) živú dušu ako seba.

 

Teraz nemá žiadny zmysel vynášať o tomto nejaké súdy, keďže to je všetko časťou veľkého a hlbokého vývoja vo vedomí. Na najhlbšej úrovni neexituje žiadna vina, iba slobodná voľba. Nie sú žiadne obete ani páchatelia, nakoniec existuje len skúsenosť.

 

Vy, duše Pracovníkov Svetla, ktoré kedysi pracovali týmito temnými prostriedkami útlaku, ste neskôr sami seba súdili veľmi prísne za vaše skutky. Dokonca aj teraz nesiete vo svojom vnútri veľmi hlboký pocit viny, ktorého ste si čiastočne vedomí ako pocitu, že nie ste dosť dobrí nech robíte čokoľvek. Tento pocit pochádza z nedorozumenia.

 

Je dôležité pochopiť, že Pracovník Svetla nie je jednoducho niečo čím ste alebo nie ste. Je to niečo čím sa stávate, keď prechádzate Cestou Skúseností: zakúšajúc Svetlo a Temnotu. Bytie Svetlom a Temnotou. Ak by sme vás mali pomenovať, volali by sme vás KRISTOVSKÉ duše namiesto Pracovníkov Svetla.

 

Mali ste niekedy skúsenosť, že zlá chyba, ktorú ste urobili nakoniec zmenila veci pozitívnym a nečakaným spôsobom? Niečo podobné nastalo ako výsledok galaktického narušenia so Zemou a ľudstvom. V procese vtláčania svojich energií pozemským dušiam vytvorili galaktické sily v skutočnosti na Zemi veľký taviaci kotol vplyvov. Mohli by ste povedať že bojujúce prvky rôznych galaktických duší boli implantované do ľudstva ako rasy, a preto nútili ľudskú bytosť nájsť cestu ich zjednotenia alebo ich privedenia na mierové spolužitie. Hoci toto výrazne skomplikovalo cestu ľudských duší, nakoniec to vytvorilo najlepšiu šancu na pozitívny prielom, cestu von z patovej situácie ktoré dosiahli galaktické konflikty.

 

Pamätajte všetky veci sú vzájomne prepojené. Existuje úroveň, na ktorej pozemské duše a galaktické duše boli a sú riadené tým istým zámerom. Toto je anjelska úroveň. Každá duša je v najhlbšom jadre anjel. (Pozri kapitolu Čas, multidimenzionalita a vaše svetelné ja str.103). Na anjelskej úrovni rovnako galaktickí bojovníci ako pozemské duše súhlasili že sa zapoja do kozmickej drámy načrtnutej vyššie.

 

Galaktický zásah nielen že "napomohol" Zemi stať sa taviacim kotlom bolo to tak určené, a tiež to označilo začiatok nového druhu vedomia v galaktických bojovníkoch. Nepredvídanými spôsobmi to označilo koniec fázy ega, koniec dospelosti pre nich, a začiatok niečoho nového.

 

Koniec fázy ega pre Pracovníkov Svetla

 

Intergalaktické vojny dosiahli mŕtvy bod skôr ako Zem prišla do hry. Keď bola bitva obnovená na Zemi, bola v skutočnosti presunutá na Zem. Galaktické duše sa pomaly stiahli do úlohy pozorovateľa. V tejto úlohe si začali byť vedomé určitého druhu únavy vo svojom bytí. Pocítili v sebe prázdnotu. Hoci bojovanie a bitvy pokračovali, už ich toľko nefascinovali ako kedysi. Začali sa pýtať na filozofické otázky ako: čo je zmyslom môjho života, prečo celý čas bojujem, robí ma moc naozaj šťastnou? S vynorením týchto otázok sa stala ich únava z vojny silnejšou.

 

Galaktickí bojovníci sa postupne blížili ku koncu ich fázy ega. Nevedomky preniesli energiu ega a mocenské boje na Zem, na miesto ktoré bolo energeticky otvorené pre tieto energie. Ľudské duše v tom čase len začínali objavovať ego-fázu vedomia.

 

Vo vedomí galaktických bojovníkov bol vytvorený určitý priestor: priestor pre pochybnosť, priestor pre zamyslenie. Vstúpili do premenlivej fázy, ktorú popíšeme rozlíšením nasledovných krokov:

 

 1. Byť nespokojný s tým, čo ponúka vedomie založené na egu, túžba po "niečom inom": začiatok konca.
 2. Byť si vedomý svojich vzťahov k vedomiu založenému na egu, rozpoznanie a uvoľnenie emócií a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: stred konca.
 3. Nechať staré energie založené na egu v sebe umrieť, odhodiť kuklu, stať sa svojim novým ja: koniec konca.
 4. Prebudenie vedomia založeného na srdci vo vás, motivovaného láskou a slobodou, pomáhať druhým uskutočniť ich prechod.

 

Tieto štyri kroky znamenajú prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Prosím majte na pamäti, že ako Zem a ľudstvo tak aj galaktické ríše prechádzajú touto fázou, len nie naraz.

 

Planéta Zem teraz prechádza krokom 3. Mnoho z vás Pracovníkov Svetla tiež prechádza krokom 3, v súlade s vnútorným zemským procesom. Niektorí z vás stále čelia bodu 2, a sú niektorí ktorí prišli na krok 4, zakúšajúc nádheru srdečnej radosti a inšpirácie.

 

Veľké časti ľudstva však netúžia vôbec uvoľniť vedomie založené na egu. Ešte nevstúpili do fázy 1-ho prechodu. Toto nie je niečo čo by bolo treba kritizovať, súdiť alebo pre to trúchliť. Snažte sa pozerať na to ako na prirodzený proces ako je rast rastlín. Nesúdime rastlinu za to že je puk namiesto toho, aby bola v plnom kvete. Skúste to vidieť v tomto svetle. Tvorba morálnych súdov o ničivých účinkoch vedomia založeného na egu vo svete je založená na nedostatočnom vhľade do duchovného pohybu. Naviac to oslabuje vašu vlastnú silu, keďže hnev a sklamanie, ktoré niekedy cítite pri sledovaní správ alebo čítaní novín nemôžu byť premenené na niečo konštruktívne. Len vás to vyčerpáva a znižuje úroveň vašich vibrácií. Snažte sa vidieť veci s odstupom, z pozície dôvery. Snažte sa intuitívne vnímať spodné prúdy v kolektívnom vedomí, veci ktoré sotva budete čítať alebo počuť v médiách.

 

Nemá žiadny zmysel snažiť sa meniť duše, ktoré sú stále chytené v realite vedomia založeného na egu. Ony nechcú vašu "pomoc", keďže ony ešte nie sú otvorené pre energie založené na srdci, ktoré si vy - Pracovníci Svetla - prajete s nimi zdieľať. Aj keď vám sa zdá, že potrebujú pomoc, pokiaľ ju nechcú tak ju nepotrebujú. Je to také jednoduché.

 

Pracovníci Svetla celkom radi dávajú a pomáhajú ale často strácajú svoju súdnosť v tejto oblasti. Toto vedie k plytvaniu s energiou a môže to vyústiť do seba-pochybností a sklamania na strane Pracovníka Svetla. Prosím použite tu svoju rozlišovaciu schopnosť, keďže túžba pomôcť sa môže tragicky stať pascou pre Pracovníkov Svetla, ktorá im bráni skutočne dokončiť krok 3-ho prechodu. (O pojme "pomáhania" sa diskutuje neskôr v kapitole.. a v channelingu "Pasce na ceste k premene na liečiteľa" časť II).

 

Dokončíme teraz náš popis Pracovníkov Svetla na konci ich fázy ega.

 

Ako sme povedali, v tom čase ste vy, spolu s inými galaktickými impériami zasahovali do ľudstva, keď vznikala podoba moderného človeka. Keď ste začali viac a viac hrať úlohu pozorovateľa, stali ste sa unavení z boja.

 

Moc, o ktorú ste taký dlhý čas usilovali vyústila do druhu nadvlády, ktorá zničila jedinečné a individuálne kvality tých, ktorým ste vládli. Takže nič nového nemohlo vstúpiť do vašej reality. Zabili ste všetko čo bolo "iné". Tento spôsob postupu urobil po chvíli vašu realitu statickou a predvídateľnou. Keď ste si uvedomili prázdnotu v boji o moc, vaše vedomie sa otvorilo novým možnostiam. Objavila sa túžba po "niečom inom".

 

Dokončili ste krok 1-ho prechodu do vedomia založeného na srdci. Energie ega, ktoré voľne vládli po veky, sa usadili a uvoľnili priestor pre "niečo iné". Vo vašom srdci sa prebudila nová energia, ako nežný kvietok. Jemný tichý hlások k vám začal prehovárať o "domove" mieste, ktoré ste raz poznali ale stratili ste jeho stopu počas svojej cesty. Pocítili ste v sebe túžbu po domove.

 

Rovnako ako pozemské duše ste raz zakúšali oceánický stav Jednoty, z ktorého sa rodí každá duša. Postupne ste sa vyvíjali z tohto oceánu ako individuálne jednotky vedomia. Ako tieto "malé duše" ste mali veľké nadšenie pre výskum, a zároveň ste niesli vo vnútri bolestnú spomienku na raj, ktorý ste museli zanechať za sebou.

 

Potom ako ste vstúpili do ego-fázy vedomia, bola táto bolesť stále vo vás. To čo ste sa v podstate pokúšali bolo zaplniť toto prázdne miesto vo svojom srdci mocou. Snažili ste sa seba naplniť hraním hry boja a dobývania.

 

Moc je energia, ktorá je najviac v protiklade s Jednotou. Prejavovaním sily sa izolujete od "druhých". Tým že bojujete o moc sa ešte viac vzďaľujete od domova: vedomia Jednoty. Skutočnosť, že moc vás odvádza preč od domova namiesto toho, aby vás k nemu priblížila bola pred vami po dlhý čas skrytá, pretože moc je silno prepojená s ilúziou. Moc dokáže poľahky skryť svoju pravú tvár pred naivnou a neskúsenou dušou. Moc vytvára ilúziu hojnosti, naplnenie, uznania a dokonca lásky. Fáza ega je neobmedzeným prieskumom oblasti moci: víťazstva, prehry, zápasenia, nadvlády, manipulácie, bytia páchateľom a bytia obeťou.

 

Na vnútornej úrovni je v tejto fáze duša rozorvaná na kusy. Fáza ega predstavuje útok na celistvosť duše. Celistvosťou máme na mysli prirodzenú Jednotu a celosť duše.

 

Vstupom do vedomia založeného na egu, sa dostáva duša do stavu schizofrénie. Stráca svoju nevinnosť. Na jednej strane duša bojuje a dobýva, na druhej strane zisťuje, že je nesprávne poškodzovať a ničiť iné žijúce bytosti. Nie je to až také nesprávne podľa niektorých objektívnych právnych predpisov alebo sudcov. Ale duša si podvedome uvedomuje, že robí niečo, čo je v protiklade s jej vlastnou božskou podstatou. Je to prirodzenosťou jej vlastnej podstaty tvoriť a dávať život. Keď duša pôsobí z pozície túžby po osobnej moci, vynorí sa hlboko v nej pocit viny. Znova, neexistuje žiadny vonkajší rozsudok pre dušu, ktorá hlása že je vinná. Duša sama si uvedomuje že stráca svoju nevinnosť a čistotu. Zatiaľ čo duša sleduje moc na vonkajšej strane, zvnútra ju požiera rastúci pocit nehodnosti.

 

Fáza vedomia založená na egu je prirodzená fáza na ceste duše. V skutočnosti táto fáza znamená plné spoznanie jedného aspektu duše: vôle. Vaša vôľa tvorí most medzi vonkajším a vnútorným svetom. Vôľa je tá časť vás, ktorá zameriava energiu vašej duše do hmotného sveta. Vôľa môže byť inšpirovaná túžbou po moci alebo túžbou po Jednote. Keď duša dosiahne koniec fázy ega, stane sa vôľa viac a viac rozšírením srdca. Ego alebo osobná vôľa nie je zničené, ale plynie v súlade s múdrosťou srdca a inšpirácie. V tomto bode ego radostne prijíma srdce ako svojho duchovného sprievodcu. Prirodzená celistvosť duše je obnovená.

 

Keď ste vy, duše Pracovníkov Svetla, prišli do 2-ho kroku prechodu od ega k vedomiu založenému na srdci, cítili ste úprimnú túžbu napraviť to, čo ste urobili nesprávne na Zemi. Uvedomili ste si že ste chorobne zaobchádzali so živými ľudskými bytosťami na Zemi a že ste prekazili voľné vyjadrenie a vývoj pozemských duší. Uvedomili ste si, že ste znásilnili samotný život tým, že ste sa pokúsili manipulovať a ovládať ho podľa vašich potrieb. Chceli ste uvoľniť ľudské bytosti z pút strachu a obmedzení, ktoré priniesli mnoho temnoty do ich životov, a cítili ste že môžete vykonať väčšinu v tomto ohľade tým, že sa sami vtelíte do ľudských tiel. Takže ste sa vtelili do ľudských tiel, ktorých genetické zloženie bolo čiastočne vytvorené vami, za účelom premeny vašich výtvorov zvnútra. Duše, ktoré išli na Zem s týmto poslaním mali v úmysle šíriť Svetlo do ich vlastných zmanipulovaných výtvorov.

 

Preto sa tiež volajú Pracovníci Svetla. Vy ste sa rozhodli urobiť toto - a zapliesť sa do celého radu pozemských životov - kvôli novozrodenému zmyslu pre zodpovednosť a tiež z naliehavého pocitu v srdci, zobrať túto karmickú záťaž na seba, aby ste boli schopní úplne opustiť minulosť.

 

Pracovníci Svetla sa vteľujú na Zem

 

Keď ste sa vtelili na Zem, práve ste začali prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Načrtli sme tento prechod ako zložený zo štyroch krokov. Urobili ste svoj prvý krok, keď ste si uvedomili že túžite po „niečom inom“, niečom odlišnom od boja o moc, ktorý napĺňal vaše životy predtým.

 

Ten boj poskytoval vašim životom účel a zmysel po značnú dobu. Vaša fascinácia mocou vás viedla k tomu, aby ste využili ľudskú bytosť ako slamenú bábku vo vašich galaktických bitvách. Tohto sa zúčastnili všetky galaktické impériá. Ale keď boli vojnové energie presunuté na Zem s človekom ako ich ihriskom, stali ste sa viac pozorovateľom a stiahli ste sa z priamych bojov. Sledovali ste čo prebieha na Zemi. Videli ste ľudskú bytosť ako sa vyvíja v niečo, do stavu bytosti, ktorý ste dosiahli dávno predtým. Stali ste sa pokročilými bojovníkmi s vycibrenými metódami psychickej manipulácie a bojovania. Človek s vašimi genetickými implantátmi v sebe sa mal stať takým istým.

 

Tieto genetické implantáty spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň mentálneho rozvoja. Pôsobenie prirodzených inštinktov a pocitov bolo viacmenej potlačené v prospech fungovania myslenia a uvažovania.

 

Spomínali sme, že galaktické vplyvy spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň strachu. V skutočnosti bol tento prvok strachu blízko prepojený s prílišným dôrazom na myslenie. V rovnovážnom stave je strach prekonaný alebo vložený do perspektívy vašimi prirodzenými intuitívnymi schopnosťami a vašou schopnosťou cítiť čo je správne alebo primerané urobiť. Avšak, keď sa do popredia dostane schopnosť myslenia, strach má tendenciu byť posilnený, keďže myslenie sa opiera o mechanický logický proces, ktorý nedovoľuje intuícii alebo cíteniu vstúpiť do činnosti. Keď je schopnosť myslenia kŕmená emóciami strachu, má tendenciu zdivočieť a tvoriť šialené nápady, nápady o ovládaní všetkého a všetkých. Diktátorské režimy sú príkladom takéhoto zdivočenia schopnosti myslenia.

 

Odpoveďou na strach nie je nikdy myslieť viac. Je to myslieť menej a dôverovať toku života. Je to upadnúť späť do stavu Milosti, ktorý je vašim dedičstvom. Je to uvoľnenie namiesto zvierania a držania.

 

Keď sa v dušiach Pracovníkov Svetla končila fáza ega, otvorili sa novému spôsobu bytia. Intuitívne ste siahli po energii srdca. V skutočnosti ste hľadali druh kreativity, ktorý prekračoval hranie s mocou. Zistili ste, že hranie s mocou je deštruktívne a v skutočnosti nemohlo vytvoriť nič nové, keďže zabilo a pohltilo všetko čo bolo „iné“.

 

Tým, že ste sa pokúšali ovládať a vládnuť životu, či už vnútri alebo vonku vás, ste sa vlastne pokúšali realitu urobiť nemennou a predvídateľnou. Nakoniec, moc je neuveriteľne nudná.

 

Keď ste si toto uvedomili, zistili ste, že vaša skutočná túžba nebola mať moc, ale byť naozaj kreatívni. Byť naozaj kreatívni znamená dotýkať sa vašej vlastnej božskosti.

 

Keďže ste božské bytosti, nech robíte alebo nerobíte čokoľvek, vždy vytvárate istý druh reality. Kreativita je vaša najhlbšia podstata. Vo fáze ega ste skúmali možnosť poprieť vašu pravú podstatu. Vskutku toto je na určitej úrovni kreatívna činnosť, trocha zvráteným spôsobom. Avšak byť skutočne kreatívny znamená tvoriť v súlade so životom a nie v súlade so smrťou.

 

Keď na vás dopadlo toto uvedomenie, prebudila sa spomienka na „domov“. Nejasné pripomenutie stavu čistej a blaženej Jednoty znova vstúpilo do vášho vedomia a vy ste vedeli, že toto bolo akosi kľúčom k vášmu šťastiu. Ale cítili ste sa bezmocní a nevedomí, keďže ste nemali zdania ako s tým naložiť. Vedeli ste, že ego nevlastnilo odpoveď, ale ešte ste nevstúpili skutočne do ríše vedomia založeného na srdci.

 

V rovnakom čase sa vo vás vynorili rastúce pocity viny a výčitky svedomia v súvislosti s tým, čo ste vykonali ľudským bytostiam na Zemi.

 

Hlavne na Zemi jestvovali nádherné príležitosti pre slobodné seba-vyjadrenie vedomia mnohými rozličnými spôsobmi. Zem bola určená na to, aby sa stala zjednotiteľom rôznych energií, taviacim kotlom, v ktorom môžu rôzne a dokonca protikladné energie dosiahnuť spoluexistenciu v harmónii. Energetické ihrisko Zeme bolo vytvorené, aby sa stalo domovom veľmi rôznorodej množiny energií.

 

Rozdiel medzi žitím na Zemi a žitím na iných miestach vo Vesmíre, či už na fyzických alebo astrálnych úrovniach, je obrovská pestrosť energií prítomných na Zemi. Naviac táto pestrosť nielen, že je prítomná ako obrovský rozsah životných foriem či druhov. Ale je v skutočnosti prítomná vnútri jedinej bytosti, ľudskej bytosti. Ľudská bytosť je schopná obsiahnuť spektrum energií, ktoré má širší rozsah než je schopná akákoľvek iná bytosť. Máte v sebe energiu vraha a svätca, energiu dieťaťa, dospelého a starca, energiu muža a ženy, energiu aktivity a pasivity, energiu racionálnu a emocionálnu, energiu vody, vzduchu, ohňa a zeme atď. Toto sa vám ako ľudskej bytosti môže zdať prosté alebo jednoducho prirodzené, ale pre každú inú bytosť vo vesmíre je to celkom slušný výkon. Je celkom slušný výkon jednoducho byť človekom aj bez toho aby ste robili niečo osobité.

 

Ale najviac jedinečnou kvalitou ľudskej bytosti je schopnosť spojiť energie, ktoré sa zdali byť predtým nezlučiteľné. Človek bol navrhnutý nie len na to, aby obsahoval všetky tieto rôzne energie, ale aby bol sprostredkovateľom, staviteľom mostov medzi nimi.

Dôvodom prečo Duch alebo Boh alebo Všetko-Čo-Je prišiel s konceptom ľudskej bytosti je, že Vesmír sa zamotal do zaseknutej situácie. Ako vedomie skúmalo život mimo Jednoty, snažilo sa vyskúšať rôzne životné formy, na rôznych rovinách a miestach Vesmíru. Keď duša vyskúšala všetko v rámci určitej formy života, odišla – v zmysle, že sa ďalej v nej neinkarnovala – a išla do iných životných foriem, ktoré zodpovedali jej špecifickým potrebám.

 

Neexistovala žiadna potreba transformovať energiu pokiaľ žila v určitej životnej forme. Keď ste chceli zmenu, vymenili ste telá. Dôvodom nebolo, že by boli duše lenivé alebo plytké. Väčšina tiel, v rozsahu hustoty od fyzických po astrálne, ponúkala obmedzený rozsah skúseností, a preto obmedzené možnosti rastu alebo premeny počas bytia v tele. Telo nemôže niesť tak veľa rôznych energií. Napríklad, keď ste žili na vodnej planéte, kde ste sa vtelili ako vodná bytosť, umožnilo vám to skúšať prirodzenosť vody všetkými možnými spôsobmi. Pocit bytia tekutým, nefixovaným, plynúcim, pohyblivým je naozaj nádherný. Ale keď ste chceli vyskúšať aké to je byť pevným a nehybným, museli ste opustiť toto telo a žiť po nejakú dobu vnútri hory. Tiež keď ste žili ako galaktické bytosti hľadajúce silu, nemohli ste naozaj zmeniť vaše vedomie v tom tele.

 

Dôsledkom tohto obmedzeného alebo špecializovaného rozsahu skúseností v určitom tele bolo, že sa stvorený svet životných foriem zasekol. Nemohol rásť alebo sa rozširovať a stal sa akoby uzamknutým do určitého druhu stagnácie.

 

Jedinečnou silou ľudskej bytosti je schopnosť obsiahnuť široký rozsah energií a doviesť ich do stavu tvorivej, nie statickej, rovnováhy. V skutočnosti táto sila je rovná schopnosti premeniť temnotu na svetlo, t.j. sila duchovej alchýmie.

 

To čo prináša pôvodne protikladné energie do stavu dynamickej harmónie je KRISTOVA ENERGIA, energia ktorá udržuje Jednotu na tvári duality. Je to tá istá energia, ktorá premieňa Temnotu, jej prijatím, a preto umožňuje strachu, aby sa premenil na radosť. KRISTOVA ENERGIA je „tretia energia“, ktorá zjednocuje prijatím. Jej alchymická sila leží v jej schopnosti byť všeobjímajúcou, všeprijímajúcou a bez strachu.

 

Vy ako ľudské bytosti ste jedinými bytosťami, ktoré majú túto schopnosť duchovnej alchýmie. Ani rastliny, ani zvieratá, ani anjeli, ani „temní páni“ nemajú túto moc.

 

Všetky duše môžu skúsiť aké to je byť Svetlom, aké to je byť Temnotou, aké to je byť všetkými rôznymi bytosťami, ktoré žijú vo Vesmíre, ale nemôžu skúsiť aké to je premeniť Temnotu na Svetlo a zostať pri tom v danej životnej forme. Nedokážu si predstaviť aké to je, zmeniť sa na vnútorných úrovniach takým spôsobom, že si pre seba vytvoríte rôzne fyzické a duchovné reality počas života.

 

Duše, ktoré sú inkarnované v iných ako ľudských životných formách si tiež „vytvárajú svoju realitu“ a majú slobodnú vôľu, ale majú menej možností ako obsiahnuť veľmi odlišné alebo dokonca protikladné stavy vedomia, pokiaľ ostávajú v rovnakom tele, v tom istom (ľudskom) tele. Vy ako ľudia, ste stavitelia mostov, alebo duchovní alchymisti, a to robí Zem a človeka jedinečnými.

 

Vrátime sa teraz k nášmu rozprávaniu o dušiach Pracovníkov Svetla, ktorí mali mučivé a ľútostivé pocity v súvislosti s ich zásahom do ľudskej bytosti. Uvedomili si, že na Zemi bola ustanovená úplne nová hra, hra plná prísľubov, ktorú pre svoje vlastné účely udusili ako najlepšie vedeli. Cítili kvôli tomu bolesť. Na istej úrovni tiež zistili, že si svojimi sebeckými činmi zablokovali svoju vlastnú duchovnú cestu ku Svetlu a pravému šťastiu.

Tiež keď ste sa zobudili zo svojho ego spánku, videli ste, že Zem bola takým prekrásnym miestom, zelená planéta hemžiaca sa životom. To vo vás rozhýbalo hlboké spomienky. Boli ste prítomní na úplnom začiatku života na Zemi. Zem potom nestratila svoju nevinnosť. V tých dávnych časoch pred vašim pádom do vedomia bojovníka, boli ste časťou raja na Zemi ako anjelske bytosti, ktoré živili a starali sa o život. Boli ste anjelmi v Rajskej Záhrade. Dokonca aj keď ste neskôr pôsobili svojou temnou stranou ako galaktickí bojovníci, tiež ste na Zem pôsobili svojim svetelným a čistým aspektom v starobylých časoch, keď ste pripravovali planétu na príchod pozemských duší. Prispeli ste k rozkvetu zelenej planéty a na určitej úrovni ste o tom vedeli keď ste vystúpili z vašej bojovníckej fázy vedomia. Vedeli ste že ste ničili to, čo ste živili a pomáhali stvoriť.

 

Keď ste si uvedomili prísľub a nádheru Zeme, cítili ste vnútorné nutkanie ísť tam dole a obnoviť to čo ste zničili. Vtelili ste sa do ľudských tiel so zámerom priniesť Svetlo a Tvorenie hodnôt založených na srdci v prostredí, ktoré bolo podstatne ovládané egoistickými hodnotami.

 

Chceme trocha rozšíriť tento motív prinášania Svetla, pretože je na ňom niečo, čo vo vás často vytvára zmätok a nepochopenie.

 

Keď ste sa vy Pracovníci Svetla vtelili na Zem, začali ste vlastne vnútorný proces premeny, v ktorom by ste dokončili váš vlastný prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Boli ste na ceste úplne opustiť vedomie založené na egu, a život na Zemi vám poskytol možnosť, vysporiadať sa s tým, čo vo vás z energie založenej na egu zostalo. Energie, ktoré ste si priali v sebe vyčistiť ste mali nájsť v tej istej bytosti, ktorú ste manipulovali a v ktorej teraz zotrvávate: v ľudskej bytosti, vo vás samotných.

 

Váš najhlbší motív pre príchod na Zem bolo vyrovnať sa s vašou vlastnou vnútornou temnotou, a súhlasili ste že sa stretnete s touto temnotou vo svojom vnútri ako ľudská bytosť.

 

Hoci si často myslíte, že ste tu, aby ste pomáhali druhým alebo aby ste pomáhali MATKE Zem, najzásadnejším dôvodom prečo ste tu je to, aby ste sa sami vyliečili. Toto je vaša skutočná svetelná práca. Všetko ostatné je druhoradé.

 

Na najhlbšej úrovni si vaše duše priali niesť zodpovednosť za temnotu, ktorú šírili. Avšak niesť zodpovednosť za vašu temnú stranu je v zásade samotársky podnik. Nezahŕňa to druhých, ktorým by ste mali pomáhať alebo ich liečiť. Ide len o vás. Budete druhým v tomto procese pomáhať, ale to je druhotný efekt. Je dôležité si uvedomiť na tomto mieste správne poradie vecí, viete, keďže máte tendenciu byť príliš snaživí v pomáhaní druhým.

 

Toto nadšenie pomáhať druhým sa často stáva pascou, keďže vaša energia sa zapletá s druhou osobou a veľmi často sa potom cítite ochudobnení a sklamaní.

 

Prosím pamätajte si: dávať viac ako dostávať nie je vznešené alebo založené na srdci, je to jednoducho chyba. Touto chybou je, že si myslíte že ste čiastočne zodpovedný za situáciu alebo stav mysle niekoho iného. To nie je pravda. Každý je zodpovedný za svoje vlastné šťastie alebo nešťastie. A toto je vskutku požehnanie, keďže to všetkým poskytuje moc tvoriť, a preto aj meniť ich vlastnú realitu.

 

Nie ste tu preto, aby ste napravili iných ľudí alebo MATKU Zem. Ste tu aby ste vyliečili hlboké rany vo vlastnej bytosti. Prosím dohliadajte na túto úlohu a všetko ostatné sa dostane na svoje miesto bez akéhokoľvek úsilia na vašej strane.

 

Keď ste prišli na Zem a vtelili ste sa to ľudských tiel, mali ste sklon bojovať s energiami, ktoré ste chceli prekonať. V tom štádiu ste boli v paradoxnej situácii. Na jednej strane ste vedeli, že chcete „niečo iné“ ako moc a nenávideli ste sami seba za to, čo ste predtým konali nesprávne. Ale neboli ste oslobodení od toho, čo ste v sebe nenávideli. Neboli ste ešte oslobodení od nadvlády ega.

 

Keď ste prišli na Zem, mali ste tendenciu zlostiť sa na Temnotu, hnevať sa na ňu. Paradoxom je, že ste chceli poraziť egoistické energie bojom, tou istou energiou, ktorej ste sa chceli zbaviť.

 

Ešte ste si neboli vedomí skutočných dopadov vedomia založeného na srdci. Keď pozorujete zo srdca, neexistuje bitva medzi Dobrom a Zlom. Realita srdca ich obe presahuje. Srdce neodporuje Temnote. Vedomie založené na srdci je založené na prijatí všetkého, všetkého čo jestvuje. Je to druh vedomia, ktoré opustilo myšlienku že boj čokoľvek vyrieši.

 

Hoci ste túžili po mierovom ne-bojovom spôsobe nakladania s realitou, nemali ste žiadne skúsenosti so skutočným prežívaním tohto ideálu. Boli ste naozaj v akejsi „medzi-zóne“, na kúsku krajiny nikoho, skôr ako vstúpite do novej ríše vedomia.

 

Tak ste začali robiť všetky druhy „chýb“ v zmysle že ste upadali späť do spôsobov bytia, ktoré ste chceli opustiť. Snažili ste sa zmeniť alebo prestavať každého jednotlivca a každú skupinu, ktorá prejavovala egoistické chovanie alebo uznávala hodnoty založené na egu. Avšak oni na vás reagovali agresívne, často dokonca ani nechápali, čo sa im snažíte sprostredkovať. Pracovníci Svetla boli po stáročia prenasledovaní ako čarodejnice, neznabohovia alebo politickí agitátori. Zdalo sa, že sú vedení ideálmi, na ktoré svet nebol pripravený. Zdali sa byť odlišnými a nezapadajúcimi. Obyčajne sa stretávali s veľkým odporom.

 

To čo sa stalo bolo, že ste potom ako ste hrali v galaktických ríšach po dosť dlhú dobu úlohu páchateľa, prešli do úlohy obete. Váš „duchovný hnev“ vyvolal hnevlivé reakcie z vášho prostredia a stali ste sa obeťou, zažívajúc poníženie, hlbokú bolesť a bezmocnosť. Trauma spôsobená opakovaným odmietnutím a vyhnanstvom po niekoľko životov zanechala vo vašej duši hlboké jazvy. Skončili ste s pocitom bezmocnosti a nežiadúcnosti. Mnohí z vás sa v tomto živote cítite unavene a túžite po domove vo viac milujúcom a zmysluplnom svete.

 

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že úloha obete je naozaj len: úloha ktorú hráte. Je to jeden možný spôsob interpretácie faktov, ale je úzky a narušený. Nie ste obeť ani páchateľ. Ste vedomie duše, ktoré pre seba vytvorilo úlohy, aby ich samo mohlo na chvíľu hrať.

 

Naozaj nie ste obeťou materiálne zmýšľajúceho sebeckého sveta.

 

V skutočnosti vám vaše stretnutia s agresívnymi a nespolupracujúcimi energiami v mnohých vašich životoch jednoducho zrkadlili späť vašu vlastnú zviazanosť s vedomím založenom na egu, vašu vlastnú závislosť na ňom. Ak chcete dosiahnuť výsledky prostredníctvom boja, energia boja sa k vám vráti späť. To je/bola vaša vlastná energia, ktorá sa k vám vracala! A to je jediný význam karmy.

 

Sklon bojovať so „zlom“ je založený na viere, že zlo je mimo vás a musí byť vykázané z reality. Duchovná výzva pre vás Pracovníkov Svetla počas všetkých vašich inkarnácií bola vždy rozoznať a prijať vašu vlastnú temnú stranu a pochopiť jej úlohu a zmysel.

Najhlbšou výzvou je odpustiť sebe samému a objaviť znova svoju nevinnosť. Ste nevinní a vždy ste takými boli. Dokážete to naozaj pochopiť? Ak áno, nebudete chcieť zmeniť svet alebo bojovať proti nespravodlivosti nikdy viac. Budete sa chcieť hrať, baviť sa a tešiť sa z každej chvíle vášho života a jednoducho byť tým, kým ste a zdieľať to s ostatnými.

 

Keď vy, Pracovníci Svetla, opustíte myšlienku, že musíte pre čokoľvek alebo kohokoľvek bojovať, nebude vám viac odporovať „vonkajší svet“, spoločnosť alebo iní ľudia vo všeobecnosti, za to že ste iní. Nebudete chcieť nič meniť, a preto sa nestretnete s odporom. Budete vedieť, že ste vítaní, že váš príspevok do tejto reality je hodnotný a že druhí si vás cenia.

 

Keď úplne opustíte vedomie založené na egu, budete vedieť, že ste oslobodení od prenasledovania alebo vonkajšieho ohrozenia. Prekročíte role obete a prenasledovateľa, vaša cesta prejde celý kruh. Uvoľníte svoje karmické bremená a budete môcť úplne slobodne tvoriť čokoľvek budete chcieť.

 

Nachádzate sa na pokraji zrodenia nového vedomia. Toto je typ vedomia, ktoré úplne opustilo potrebu čokoľvek ovládať alebo vlastniť. Je zbavené strachu. Je to KRISTOVO vedomie.

 

Keď som ja, Jeshua, žil na Zemi, chcel som vám povedať, že duchovnosť nie je o boji medzi Svetlom a Temnotou. Tá je o nájdení úrovne vedomia, ktorá presahuje dobro a zlo, miesto z ktorého môžete pochopiť a prijať všetky veci.

 

„Kráľovstvo Božie je vnútri.“ Všetko čo potrebujete je vo vnútri. Mier, pokoj a radosť sú vaše, keď si naozaj uvedomíte kto ste: božská bytosť vo fyzickom prejave.

 

Len keď pochopíte, že ste tu, aby ste sa premenili a vyliečili, sa začnú veci pre vás skutočne meniť a ako vedľajší efekt aj pre iných ľudí okolo vás. Svet je taký, aký je a najvyššia vec, ktorú preň môžete urobiť je, že ho jednoducho budete milovať preto aký je. Milujte a pozorujte krásu každej jednotlivej bytosti, ktorá cestuje cez túto rovinu reality.

 

Mnohí z vás sú dojatí mojou energiou, energiou Jeshua alebo Ježiša. To preto, že ja som váš príbuzný. Bol som jednoducho Pracovníkom Svetla nezaťaženým karmickými väzbami, Pracovník Svetla vlastniaci vysokú úroveň seba-pochopenia. Dotýka sa vás moja energia, pretože viete že toto je energia v ústrety ktorej sa pohybujete.

 

Energia KRISTA je energia vášho vlastného budúceho JA.
SPRÁVY

OD

JEŽIŠA/JESHUA12      DETI NOVÉHO VEKU   - Pamela Kribbe

 

Drahí priatelia, posielam vám srdečný pozdrav. Moja energia prúdi medzi vás a vy ju spoznávate ako energiu Domova, Domova, ku ktorému smerujete, Zdroja, z ktorého pochádzate. Moja energia ani zďaleka nie je len energiou jedného človeka, ktorý žil na Zemi pred dvetisíc rokmi. Ja predstavujem energiu Zdroja, na ktorej sa VY všetci podieľate, a v ktorej sú vaše VYŠŠIE JA prítomné ako jeden, ako skupinová energia.

 

Na tejto úrovni Jednoty existuje NADDUŠA, ktorú môžete nazývať KRISTOVA energia, a ktorá nás všetkých pokrýva ako dáždnik, vrátane mňa, Jeshua. Je to táto energia, z ktorej vám prinášame správy na Zem, a nastavujeme vám zrkadlo, keď dočasne stratíte sami seba a neviete nájsť cestu. Je to energia vášho vlastného VYŠŠIEHO JA, vaša duševná rodina, vaša NADDUŠA, ktorú vám chceme ukázať. Pripomíname vám Zdroj, z ktorého zostupujete a z ktorého vyviera vaša najhlbšia inšpirácia.

Inšpirácia, ktorá vás spolu spája súvisí s prinášaním Svetla na Zem. Súvisí s príchodom Nového Veku. Vaša inkarnácia tu a teraz na Zemi je hlboko prepojená s prechodnou dobou, v ktorej žijete. To o čom si prajem dnes hovoriť je príchod novej generácie detí na Zem. Tieto deti prejavujú iné vlastnosti na aké ste zvyknutí z minulosti.

 

Ako k tomu došlo? Odkiaľ tento jav prišiel?

 

Na to vás musím zobrať späť v čase a ukázať vám ako ste VY boli priekopníkmi novej vlny energie, ktorú tieto deti prinášajú.

 

Boli časy na Zemi, keď energia bola ťažká a napätá. Všetko bolo predpísané pravidlami a smernicami s malým priestorom pre predstavivosť a intuitívne sily, ktoré so sebou prinášajú láskyplnú a hravú energiu. Po veky ovládala táto ťažká energia Zem. Ja som bol priekopníkom v prelamovaní zovretia tejto dusivej energie, v prinášaní Svetla do temnej skutočnosti, v ktorej prevládali moc a útlak. Bol to útlak predstavivosti, slobody seba-vyjadrenia, energie srdca.

 

V priebehu tejto histórie sa stala Druhá Svetová Vojna zlomovým bodom. V dôsledku vojnových časov sa zrodili Nová Doba a Duch Času, ktoré sú vám známe ako revolúcia rokov šesťdesiatych. Tie tiež znamenali duchovnú revolúciu. Energia srdca sa v tom čase znovuzrodila, a hoci bola energia šesťdesiatych rokov do určitej miery nadnesená a naivná, napriek tomu predstavovala prielom. Zvestovala novú a vibrujúcu energiu.

 

Všetci z vás, ktorí ste sa narodili v období okolo a po Druhej Svetovej Vojne ste boli priekopníkmi Nového Veku. Je to vďaka duchovným základom, ktoré ste vytvorili VY, že sa teraz objavuje nová generácia detí, ktoré poznajú pieseň vášho srdca a nesú ju ďalej. Rád by tom teraz hovoril o týchto deťoch.

 

Tieto deti prichádzajú s energiou, ktorá je čistejšia a vyššia ako nikdy predtým. Pod „vyššou“ mám na mysli, že sú pri svojom príchode na Zem schopné udržať viac svojej duševnej energie nedotknutej. Iný spôsob ako to vyjadriť je povedať, že opona medzi hmotnou skutočnosťou a duchovnou ríšou sa stala tenšou, vďaka priekopníckej práci, ktorú ste VY a mnohí iní vykonali počas desaťročí po Druhej Svetovej Vojne.

 

V tých dňoch bolo mnohé otvorené, tradičné autority boli spochybnené, nové koncepcie sa dostali na povrch a ovplyvnili kolektívne vedomie ľudstva na celom svete. Na prvý pohľad to viedlo k neporiadku a zmätku, ale energia srdca vždy vedie k neporiadku a zmätku v očiach tých, ktorí milujú pravidlá a štruktúry, a ktorí hľadajú nezanikajúcu autoritu na to, aby mohli počuť pravdu. Tie dni sú preč. VY všetci sa snažíte v sebe pocítiť a nájsť energiu Pravdy a Jasnosti. Táto vnútorná práca dláždi cestu pre Nový Vek na Zemi. VY všetci ste jednou nohou v starej dobe a druhou nohou v Novom Veku. Prechod k novému je dlhá postupná premena. Deti, ktoré sa práve rodia už stoja v Novom Veku viac ako ste vy kedy stáli. Napriek tomu existuje medzi vami a nimi dôležité spojenie a máte niečo spoločné.

 

Na objasnenie mi dovoľte povedať viac o rôznych skupinách detí, ktoré vstupujú na Zem. VY všetci, ktorí ste tu prítomní a všetci, ktorí sa cítia priťahovaní touto správou, ste duše Pracovníkov Svetla. Rozprával som o charakteristikách duší Pracovníkov Svetla a ich minulosti počas vekov v minulých channelingoch (pozri v 1.časti o Pracovníkoch Svetla). VY ste starí a prinášate múdrosť a skúsenosti z mnohých a mnohých životov. Vďaka všetkému cez čo ste prešli, ste si v duši vyvinuli citlivosť, ktorá vás robí múdrymi a súcitnými, ale tiež zraniteľnými. Mnohokrát ste sa cítili „inakší“ a nezapadali ste až tak dobre do svojho spoločenského prostredia. Hlavne v časoch, keď poriadok, disciplína a potláčanie citov boli normálnou vecou, vám to spôsobilo hlboké utrpenie, ktoré zranilo vaše citové centrá. Ale citlivosť, ktorá je vašou charakteristikou, môžete teraz jasne vidieť ako sa zrkadlí v očiach detí - Pracovníkov Svetla, ktoré sa rodia na Zemi.

 

Toto je prvá skupina „detí Nového Veku“, ktorú by som rád rozlíšil.

 

Sú to duše Pracovníkov Svetla, ktoré sú v podstate rovnaké ako VY, ale vstupujú na Zem cez inú Bránu alebo Oponu. Sú menej zaťažené starou energiou ako ste boli VY. VY ste sa museli vysporiadať so starými výchovnými metódami pre výchovu detí, ktorá často potláčala pôvodný zmysel dieťaťa pre zázrak, predstavivosť a sebaúctu. To všetko sa v priebehu posledných desaťročí zmenilo. Je viac Slobody, viac miesta pre cítenie, viac pochopenia dôležitosti pocitov, viac úcty pre individuálnu povahu každej osoby.

Duše Pracovníkov Svetla, ktoré teraz vstupujú, sú teda odlišne prijaté, v odlišnej energii a toto im umožňuje priniesť viac ich energie duše a ich Kozmického Svetla cez Oponu. Ich citlivosť je preto jasne viditeľná a môže tiež spôsobovať nerovnováhu, ale tomu sa budem venovať viac nižšie.

 

Rád by som rozlíšil druhú skupinu „detí Nového Veku“.

 

Sú to pozemské duše. ONI nepatria historicky do rodiny duší Pracovníkov Svetla, o ktorých sme hovorili predtým (ohľadom rozdielu medzi dušami Pracovníkov Svetla a pozemskými dušami pozri v 1.časti o Pracovníkoch Svetla). Ich vývoj je hlboko previazaný s vývojom života na Zemi. ONI ako skupina teraz prechádzajú skorými fázami opúšťania vedomia založeného na egu a pohybujú sa v ústrety vedomiu založenému na srdci. Pozemské duše, ktoré vchádzajú v tejto dobe prejavujú vyššiu citlivosť. Je to spôsobené ich vlastným vnútorným vývojom, ale tiež preto, že Opona sa stenčuje a je viac miesta pre emocionálne seba-vyjadrenie. ONI sú tiež časťou novej vlny energie, ktorá teraz vchádza prostredníctvom detí.

 

Potom je tu tretia skupina, ktorú by som rád rozlíšil.

 

ONI sú v súčasnosti vašou duchovnou literatúrou nazývané krištáľovými Deťmi. Tieto deti sú na Zemi relatívne nové, nestrávili tu veľa životov, avšak majú bohaté skúsenosti s inými dimenziami alebo rovinami existencie. Inkarnovali sa tam v iných ako ľudských podobách. Mohli by ste ich tiež volať Hviezdne Deti. Ich energia je často zasnená a sú tiež charakteristické svojou veľkou citlivosťou. V ich prípade sa môžu vyskytovať aj fyzické prejavy ako potravinové alergie alebo kožné ťažkosti, ktoré súvisia s ťažkosťami pri zvyknutí si na energie Zeme, hustotu a hrubosť hmotnej skutočnosti. Títo novo-prichádzajúci  na Zem prinášajú so sebou veľmi ušľachtilú, éterickú energiu a potrebujú dostatok ochrany a bezpečnosti, aby sa dokázali naplno uzemniť.

 

Práve sme pomenovali tri skupiny detí, ktoré sú všetky deťmi Nového Veku. Teda mohli by sme povedať, že všetky deti, ktoré sa v prítomnosti inkarnujú, sú súčasťou Nového Veku, primerane k ich vlastnej povahe.

 

VY, ktorí toto počúvate a čítate, ste predovšetkým zoznámení s dušami Pracovníkov Svetla, pretože VY sám ste jednou. Každý z vás je hlboko inšpirovaný priniesť Svetlo na Zem a zároveň nesiete v sebe staré rany odmietnutia a osamotenia. Kvôli tomu nie je pre vás vždy jednoduché cítiť láskyplné a bezpečné spojenie so Zemou. Ale to je práve ten bod, ktorý je nesmierne dôležitý pri pomáhaní Novým Deťom uzemniť ich energiu a viesť napĺňajúce životy. Zažívanie milujúceho spojenia so Zemskou skutočnosťou vami samotnými, je predpokladom toho, aby ste boli schopní ich viesť a podporovať a ponúknuť im emocionálnu bezpečnosť, ktorú potrebujú.

 

Spomeniem teraz niektoré problémy, ktoré by mohli tieto Deti stretnúť a čo môžete robiť, kedykoľvek ste s nimi v blízkosti ako rodič, učiteľ alebo terapeut. Niektorí z vás sa cítite byť privolávaní pracovať s nimi a to je veľmi správne, keďže VY ste zvlášť zbehlí v rozpoznávaní ich motívov a inšpirácie v pozadí. Rozpoznáte tie ich aspekty, ktoré boli potlačené a udusené vo vás počas vášho detstva alebo neskôr. Preto stretnutie týchto detí môže na vás pôsobiť na hlbokej emocionálnej úrovni, pretože v nich vidíte obraz vás samotných, vašej vlastnej lásky, vašej jedinečnosti a tiež vašej bolesti. V skutočnosti tieto Deti môžu takisto zažiť bolesť z necítenia sa byť vítanými na Zemi. Dokonca aj keď sa časy zmenili nie je samozrejmé, že nájdu spôsoby vyjadrenia, ktoré zodpovedajú ich vibrácii a úrovni vedomia.

Toto má niekoľko dôvodov:

Prvý je, že ich energia alebo vibrácia ešte nezodpovedá energii Zeme a kolektívneho ľudského vedomia. Predbiehajú svoju dobu. Tento nedostatok pochopenia medzi starým a novým vám je známy z vašich vlastných skúseností. Je vo vás, v staršej generácii, porozumenie a srdečná múdrosť, ktorá veľmi dobre nezapadala do vašej spoločenskej reality. To je v rozpore s niektorými hlboko zakorenenými tradičnými hodnotami a pojmami a stretlo sa to so skepticizmom a nedôverou. Deti sa s týmto odporom musia tiež vysporiadať, pretože ten ešte nepominul.

 

Navyše (toto je druhý dôvod), hmotná realita na Zemi má svoju pomalosť, kvôli svojej hustote. Sny a túžby sa neprejavujú rýchlo ani ľahko. Aby ste mohli naozaj uskutočniť vaše najhlbšie inšpirácie, musíte byť schopní spojiť sa so Zemou na všetkých úrovniach: pocitovej, fyzickej, myšlienkovej a duchovnej. Len potom môže vaša energia nájsť úrodnú pôdu a len potom môžu semená vašej duše vzklíčiť a prekvitať.

 

Pre deti Nového Veku bude veľmi dôležité, aby boli schopné sa uzemniť, to znamená aby vedeli ako spojiť svoju kozmickú energiu, ktorá môže byť prudká, vášnivá a inšpirovaná, s pozemskou realitou. Je dôležité, aby pestovali trpezlivosť v privádzaní energie svojej duše do energetickej reality tejto planéty. Tiež je veľmi dôležité, aby mali trpezlivosť s tými časťami ľudstva a spoločnosti, ktoré idú pozadu a ktoré ešte nie sú schopné uchopiť múdrosť, ktorú im ponúkajú, alebo ktoré večne vysvetľujú ich správanie ako tvrdohlavosť a vzpieranie sa.

 

Nastáva tu stretnutie medzi starým a novým, to môže spôsobiť problémy. Energia nového Dieťaťa bude často nesprávne vykladaná ľuďmi, ktorí sú časťou starej mentality, ktorá hovorí, že disciplína, poriadok a poslušnosť sú predpokladmi plného rozvoja schopností a osobnosti dieťaťa. Teraz ste VY naozaj tí, ktorí tu stoja medzi starým a novým a sú schopní postaviť most. Trpeli ste pretože ste museli ovládať a držať vnútri mnoho vašej pravej duchovnej energie. Viete aké to je byť obmedzovaný vo vašom vlastnom seba-vyjadrení. Preto chápete Nové Deti celkom dobre, chápete ich potrebu oslobodiť sa od pravidiel založených na autorite a potláčaní citov.

Tieto deti potrebujú mať priestor pre seba-skúmanie a individualitu a zároveň musia pochopiť hodnotu milujúcej disciplíny, ako protikladu k autoritatívnej disciplíne. Musia sa naučiť ako channelovať a riadiť svoju energiu bez toho, aby potláčali samé seba. Toto je presne tá záležitosť, s ktorou sa vysporiadavate VY sami na vašej Vnútornej Ceste. Pre každého z vás je životne dôležité, aby ste boli schopní channelovať vašu kozmickú energiu, vašu vnútornú iskru Svetla cez vaše telo do pozemskej reality. Predovšetkým to znamená, že sa musíte vysporiadať s pocitmi, ktoré vám bránia byť naozaj prítomní v TU a TERAZ a vyjadriť sa v hmotnej realite.

Je to jedna z najväčších úloh duší Pracovníkov Svetla, ich „komplex“ takpovediac je, že nosia veľa duchovnej energie v hornej časti svojho energetického poľa (ramená a hlava), ktorá stagnuje a nevie si nájsť cestu dole. Energia sa nemôže správne spojiť so Zemou, čo je iný spôsob vyjadrenia toho, že držíte svoju energiu vo vnútri, a že sa cítite byť neschopní vyjadrovať sa uspokojivo. Toto sa môže diať buď vo vašich osobných vzťahoch alebo vo vašom pracovnom prostredí, kde sa môžete cítiť menej naplnení a tvoriví, ako by ste mohli byť. Toto všetko súvisí s tým, že nie ste úplne uzemnení. A príčinou toho, že energia nemôže ísť dole a inkarnovať sa úplne je, že sa v oblasti brucha nachádzajú emocionálne traumy, ktoré blokujú alebo prerušujú prúd. Preto je veľmi dôležité, aby ste zamerali svoju pozornosť a vedomie na tie časti seba, ktoré potrebujú emocionálne liečenie.

 

Je životne dôležité, aby ste dosiahli plne stelesnenú, uzemnenú duchovnosť a aby ste nedržali túto energiu zamknutú do hornej časti vášho aurického poľa. Takým spôsobom táto energia môže spôsobiť naivnú a nevyváženú formu duchovnosti, ktorá vám môže poskytovať neustále extatické pocity a veľké nadšenie, ale ktorej chýba „telo“ aby sa naozaj prepojila so Zemou a prejavila sa navonok ako uspokojujúce zamestnanie, stabilný, láskyplný vzťah a/alebo hmotná hojnosť. Duchovná energia sa musí napojiť na emocionálne telo a odtiaľ do fyzickej reality. To čo blokuje prúd, sú staré rany: emócie ako strach a hnev, pocity menejcennosti, sklamanie a zatrpknutie k životu. Toto sú emocionálne prekážky, o ktoré zakopávate a JA vám hovorím, že vysporiadať sa s týmito základnými emocionálnymi záležitosťami je kľúč pre nájdenie spôsobov podporovania Nových Detí. Vaše emocionálne liečenie vám poskytne prostriedky na pomoc deťom uzemniť sa láskyplným a disciplinovaným spôsobom. Pretože neustálym oslovovaním týchto záležitostí pre ne vytvoríte energetickú stopu.

 

Čo znamená emocionálne liečenie?

 

Rád by som znova o tomto rozprával, hoci to bolo riešené do väčšej hĺbky v skorších channelingoch (pozri hlavne „Vysporiadanie sa s emóciami“). VY všetci poznáte časy, v ktorých boli emócie potlačované a považované viac-menej za tabu. Hlavne starší z vás vyrástli v generácii, kde toto bolo bežné. V šesťdesiatych rokoch nasledovala protireakcia a emócie boli oslobodené, niekedy ku druhému extrému stupňovania. Emócie boli povýšené nad príčinu. Racionalita musela byť dočasne odstavená na bok, aby bolo možné slobodne bádať a prekračovať hranice tradície. A bolo to plodné robiť tak na chvíľu, ale slobodné skúmanie potlačených emočných energií má v sebe tiež niekoľko nástrah. Nikto nepremení ani nevylieči emócie tým, že im dá slobodnú moc a nechá ich aby ho ovládali.

 

Podstatou duchovnej Slobody je, že človek uzná všetky emócie a umožní im tam byť, zatiaľ čo v rovnakom čase zostáva plne vedomý, t.j. objíma ich svojim vlastným anjelským vedomím. Nevyriešené emocionálne energie vo vás sú ako malé deti: zmätené, smutné alebo vystrašené, prichádzajúce k vám za pohodlím. Pod Vami mám na mysli: Anjela vo vás, vaše VYŠŠIE JA. Takýmto spôsobom vaše VYŠŠIE ANJELSKÉ JA, zostupuje do vášho emocionálneho tela vykonať liečiteľskú prácu, ktorá je vašim poslaním. A keď tak konáte, vaše Svetlo prúdi nadol, cez nižšie energetické centrá (čakry), cez vaše ruky a nohy a von do sveta. Toto je to, čo znamená uzemniť vašu anjelskú alebo duševnú energiu.

 

Je to proces, ktorý vyžaduje seba-disciplínu. Používam slovo disciplína, aby som poukázal na to, že toto sa nedeje automaticky. Proces seba-liečenia vyžaduje pozorné a úprimné zameranie sa na váš vnútorný život a snahu postaviť sa všetkým emóciám vo vnútri. Je to o potvrdení toho, že sú vaše, vzatie zodpovednosti za ne a necítení sa ako obeť minulosti, druhých ľudí alebo spoločnosti. Nie, VY ste Anjel, ktorý vstrebal tieto emócie, a ktorý má silu na to aby ich transformoval. To je dôvod, kvôli ktorému ste prišli na Zem: transformovať svoj strach, hnev a smútok do lásky, odpustenia a pochopenia. Tým, že to urobíte, si pre seba vytvoríte život radosti a naplnenia a budete v mieri s realitou na Zemi. A teda stanovíte energetickú stopu pre Nové Deti, ktoré prichádzajú a prichádzali. ONI vchádzajú s vyššou energiou vďaka vašej priekopníckej práci, ale bez záruky, že táto energia nájde pevnú pôdu pod nohami.

Na to, aby sme takú pôdu pripravili, musíme všetci, spoločnosť vo veľkom, byť otvorení pre nové a odlišné aspekty týchto Detí. My ich potrebujeme privítať a umožniť im vyjadriť svoje energie slobodne a zároveň ich učiť rozvíjať sústredenie a trpezlivosť channelovať ich energiu do reality Zeme. Oni potrebujú vyjadriť svoju duševnú energiu, svoju kozmickú inšpiráciu, v hmotných podobách, ktoré patria Zemi. Takže sa musia cítiť schopní vyjadriť sa emocionálne, mentálne, tvorivo a duchovne v jazyku, komunikácii a organizácii. Je dôležité, aby sa cítili byť pozvaní priniesť svoje energie do tejto skutočnosti, dokonca aj keď to znamená, že musia prejsť cez vnútorný alebo vonkajší odpor a ťažkosti.

 

Správa Nových Detí, ich čistá, krištáľová energia, môže pristáť len na úrodnej pôde, keď im pomôžeme nadviazať láskyplné spojenie so Zemou. S ohľadom na tento aspekt, VY sami prechádzate zásadným transformačným procesom, v ktorom je emocionálne telo kľúčom. VY všetci ste v procese preberania zodpovednosti za vaše najhlbšie pocity a postupne ich uvoľňujete do Svetla vášho vlastného anjelského vedomia. Váš Anjel samotný má súcit pre hlboký strach a ponurosť, ktoré môžete zažívať v tejto pozemskej ríši. Patrí do podstaty KRISTOVEJ energie, že zostúpi do najnižšieho bodu, kde sa zdá že Temnota je všade navôkol a urobí známou prítomnosť Svetla. Nie je žiadny veľký výkon šíriť Svetlo v kozmickej ríši Lásky a Bezpečnosti.

 

Pravou silou KRISTOVEJ energie je, že prerazí cez najtemnejšie bunky, že prináša Lásku tam, kde prekypuje beznádej. Na Zemi, planéte tak krásnej a bohatej a predsa oddelenej od Jednoty a Lásky, KRISTOVA energia pripravuje lôžko pre semeno a otvára nové perspektívy. VY všetci ste klíčky tohto semena a priekopníci Nového Veku. Aj keď sa môže zdať vaša cesta náročná a ťažká, VY všetci ste splnili veľkú úlohu a vašimi vlastnými vnútornými zmenami ste pomohli otvoriť Brány pre Novú Vlnu svetelnej energie vylievajúcu sa teraz dole na Zem.

 

Ešte ani teraz to nebude ľahké. Ešte aj teraz mnoho Temnoty vychádza na povrch: zneužitie moci, strach, stará energia. Preto vás žiadam, aby ste si udržali Vieru vo svoje poslanie: priniesť Svetlo vašej klíčiacej KRISTOVEJ energie do vašej vlastnej vnútornej Temnoty. Deti Nového Veku vám budú vďačné. ONI vás potrebujú, ale ONI vám tiež dajú niečo na oplátku. Nesú šťastie vo svojich srdciach, príjemné osvieženie a živé pripomenutie Domova. ONI žiaria radosťou a Láskou ako kvitnúca kvetina, plná prísľubov. Táto energia môže otvoriť vaše srdce a vzbudiť zmysel pre hravosť a ľahko-srdečnosť vo vás. Všetci z vás, ktorí sa cítite starí a obnosení, ktorí ste prešli o veľa: natiahnite svoje ruky k novo-príchodiacim. ONI potrebujú vašu podporu a skúsenosti a prinesú Lásku a radosť do vašich životov. Toto je proces, ktorý sa týka vás všetkých, či už sa stretávate s deťmi priamo alebo nie. Týka sa vás to všetkých.

 

Rád by som uzavrel chvíľou ticha, v ktorom vás žiadam, aby ste sa spojili so Zemou. Zem samotná je inteligencia, bytosť s dušou, ktorá sa teší na príchod Nových Detí. Smeje sa pre seba, keď sa na vás pozerá, pretože keď ste sem dorazili v inom čase, boli ste takými krásnymi deťmi tiež. VY ste boli priekopníci a prostredníci. Pociťujte vďačnosť Zeme k vám. VY ste tak zviazaní s týmto obrovským procesom. Potom pociťujte príchod Nových Detí, plný očakávania a inšpirácie. ONI sú tu tiež preto, aby vám pomohli. Ich živosť a múdrosť vás pozdvihne a pripomenie vám, že Nový Vek svitne, že najdlhšia míľa je naozaj posledná míľa Domov, a že kvety Lásky a Mieru budú naozaj kvitnúť.

 
 


3.   Poznáte svoje deti?


https://www.magickazena.sk/wp/poznate-svoje-deti/

 

DÚHOVÉ DETI

Kombináciou indigových a krištáľových detí sú deti dúhové. Dúhové deti sú kombináciou najlepších schopností detí indigových a krištáľových, vyžarujú podobne silno ako indigové, ale oveľa nenápadnejšie, čím sa zas podobajú na deti krištáľové.

Indigové deti na seba strhávajú pozornosť a tak nútia ľudí čistiť sa, pretože často vďaka nim zo seba dostanú potláčané emócie. Krištáľové deti zas majú schopnosť ľudí čistiť. Dúhové deti vyžarujú tak silno, že sa ľudia pri nich sami čistia (rozdiel je, že pri indigových deťoch je to čistenie agresívnejšie, pri krištáľových deťoch je čistenie nenápadné). Uvedomíme si, že dúhové deti sú pre nás niečo ako ladičky, ktoré do ľudí nenásilnou formou dostanú nastavenia. Tieto deti sa začali rodiť po roku 2005 a rodia sa aj teraz.

Dúhové deti dokážu pracovať v širokom spektre – ako je aj samotná dúha. Na ľudí pôsobia rôzne, znamená to, že vyžarujú naraz veľa odtieňov samých seba, ale každý zachytí len to, čo je práve pre neho dôležité.

Napríklad okolo dúhového dieťaťa je viac ľudí, z nich každý má svoj problém a zároveň aj svoje vyžarovanie. Neuveriteľná sila dúhového dieťaťa je v tom, že dokáže vysielať na takej frekvencii, na akej je jeho partner. Podľa toho, s ktorým človekom bude komunikovať, bude sa meniť aj spôsob, čo toto dieťa odovzdá. Preto sa takýto človek stáva lepším. Vysielaním energie smerom k nemu a nenápadným rozhovorom sa každý mení, zároveň im ukážu aj cestu.

O dúhových deťoch môžeme povedať, že sú to naozaj takí inkarnovaní anjeli, to znamená výnimočné bytosti. Tieto detičky nám v skutočnosti budú nápomocné pri riešení medziľudských vzťahov. Dúhové deti sú silnejšie ako indigové a krištáľové deti.

 

DIAMANTOVÉ DETI

Diamantové dieťa bude na seba málokedy upozorňovať, životom sa môže pohybovať neodhalené alebo nerozpoznané. Tieto deti budú často študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Veľmi talentované v mnohých oblastiach alebo záľubách, ktorým sa budú starostlivo a zodpovedne venovať. Často sa to však môže končiť tak, že nič neurobia. Je to preto, lebo energia diamantového dieťaťa je rozdelená do príliš veľkého množstva záujmov. Takéto deti sú náruživo zapálené do štúdia, radi sa učia, lebo je to ich záujem (koníček), ale nie preto, aby vynikali. Tieto deti do budúcna málokedy zídu z cesty alebo padnú do depresívnych stavov. Nevyužijú svoje nešťastie na to, aby sa stali závislé na rôznych látkach, pretože chápu takýto spôsob života ako záťaž pre okolie a blízku rodinu.

Diamantové deti vedia, že majú na 99% pravdu skoro vo všetkých sférach. Preto si môžu ľudia takýto spôsob života vysvetľovať ako aroganciu. Budú vám prikyvovať a smiať sa do očí vašej argumentácii. Keď to budete najmenej očakávať, takéto dieťa vám pomaly ukáže aj opačný pohľad a naučí vás zohľadniť aj opačné hľadisko. Niekedy sa zapoja do diskusie len preto, aby zvíťazili, pretože to robia zo žartu – a oni aj vždy zvíťazia, lebo majú širší obzor a pohľad na vec. Vidia obe strany každého argumentu a neodsudzujú ani jednu stranu. Takéto deti sa v budúcnosti môžu vyhýbať vedúcim postaveniam. To preto, že na rozdiel od indigových alebo dúhových detí neprichádzajú s preddefinovanými farbami svetelného spektra.

Môže sa stať, že dúhové dieťa bude zamieňané za diamantové, lebo si budete myslieť, že ním skutočne je, alebo bude ním chcieť byť. Hlavný rozdiel medzi nimi je, že dúhové deti veľmi zaujíma náboženstvo, skupiny, ktoré všetky veci v živote robia správne. Diamantové deti jednoducho svoj život žijú tak, aby prinášali “Božské svetlo a lásku” do našej reality.

Vo vašom živote sa diamantové dieťa môže objaviť, keď ho najviac budete potrebovať, jednoducho povedané, keď potrebujete božské svetlo. Zmizne však tak rýchlo, ako sa objavilo. Diamantové deti budú žiť dlhé nekomplikované životy, využívať srdcom svoje schopnosti a svoje dary.

 

Liečiteľka a veštica Soňa

 

 

 


4. Výjimečné křišťálové děti:

 Mohou být i velmi problematické. Jak je poznáte?

https://www.kafe.cz/krasa-a-zdravi/kristalove-deti-30000214.html

 

 


Mohou být málomluvné, zapomnětlivé a vybíravé v jídle, ale zato vás odzbrojí moudrým pohledem a vnímavostí. Máte-li doma dítě, které je citlivé, miluje přírodu, ke hře mu stačí pár kamínků a nepotřebuje soutěžit s ostatními, možná jde o dítě křišťálové.

Křišťálové děti přicházejí do našeho světa, aby v něm nastolily harmonii a utlumily nesmyslný hon lidstva za materiálními hodnotami. Může vám připadat, že křišťálové dítě je málo ambiciózní, jeho životním cílem není vydělávat co nejvíc peněz a oslnit okolí v nejdražším autě. Křišťálové dítě už odmalička chápe, že to pravé štěstí lze najít ve vlastní ulitce a v citech sdílený s nejbližšími.

Dítě tohoto druhu nerozlišuje mezi drahou elektronickou hračkou a nabarveným oblázkem. Možná se zabaví lépe těmi oblázky, protože vše, co pochází přímo z přírody, poutá jeho pozornost. Zvláštní vztah má ke zvířatům, s nimiž se umí dorozumět na nevědomé úrovni. Bude vám domů nosit žížalky a různé odporné brouky a rozplývat se, jak jsou roztomilí.

Když se ve škole pořádá nějaká soutěž a spolužáci se předhánějí, kdo bude první, křišťálové dítě nechápe, proč je pro ně prvenství tak důležité. Nechá druhé, ať soutěží, a mezitím si v klidu nakreslí obrázek.

Tvůrčí činnost má pro něj větší význam než sportovní výkony a samé jedničky na vysvědčení. Překvapí vás, jak vyspělá může být jeho fantazie a výsledná tvorba. Místo domečku a sluníčka nakreslí noční oblohu nebo fantastickou neznámou krajinu.

U některých křišťálových dětí může vzniknout podezření na autismus nebo Asperergerův syndrom. Jejich verbální schopnosti mohou zůstat upozaděny, protože si rozvinuly komunikaci na neverbální, až telepatické úrovni. Někdy se vám zdá, že nerozumí tomu, co říkáte. Je to proto, že více naslouchají vašim pocitům než slovům. Umějí se vcítit do druhých a pochopit jejich rozpoložení, aniž by to vyjádřily nahlas.

Citlivá je nejen jejich duše, ale i tělo a orgány. Z tohoto důvodu se mezi křišťálovými dětmi vyskytuje hodně alergiků. Jejich strava by měla být jednoduchá, přírodní, oproštěná od chemických přísad. Křišťálové dítě bude s radostí chroupat syrovou mrkev, ale odmítne vám třeba vynikající svíčkovou, která je pro něj příliš "komplikovaná".

Co však křišťálové děti zaručeně spojuje, je láska k blízkým a ke všemu živému. Jejich objetí zahřeje u srdce a doslova z vás odplaví stres. Křišťálové dítě vás naučí život víc prožívat a dívat se na svět pozitivním pohledem.

 

 

 5.  Máte doma indigové, křišťálové nebo duhové dítě?

Jak se pozná vzácné a tajemné indigové dítě? A existuje vůbec?

 

Jak se pozná indigové dítě? Je nadprůměrně inteligentní a tvůrčí, má vyvinutou schopnost intuice, někdy i léčitelské schopnosti. Bývá obdařeno empatií a telepatií. Představují vyšší stupeň evoluce člověka.

Příznivci hnutí New Age věří, že se tento nový druh lidí na Zemi objevil z konkrétního důvodu: Byly k nám vyslány, aby hlásaly univerzální pravdu, upozornily na nedostatky světa a nutnost jeho zlepšení. Jejich přítomnost má způsobit příchod Nového věku, takže by po roce 2012 měly převzít budoucnost planety Země.

 

Prozradil to Kryon...

 

Rok 2012 sice už dávno minul a k žádným velkým změnám - bohužel - nedošlo, nicméně legenda o výjimečných dětech přetrvává. A už k nim přibyly i další druhy: křišťálové a duhové. Co to všechno znamená?

 

Čtěte také: Indigové děti: Vyvolení nebo diagnóza?

Abyste pochopili, je třeba vědět o knize The Indigo Children: The New Kids Have Arrived, kterou vydali v roce 1999 manželé Lee Carroll a Jan Toberová. Vyšli při tom z konceptu parapsycholožky Nancy Ann Tappeové, která popsala děti "s indigovou aurou" ještě dříve. O jejich existenci se prý dozvěděla od duchovní bytosti zvané Kryon...

Proč právě indigové? Indigo je barva inkoustu a právě takovou barvu aury prý tyto děti mají. Jde o známku skutečně vysokých duchovních bytostí. Jak je poznáte?


 • Přišly na svět s pocitem urozenosti (a často se tak také chovají).
 • Říkají o sobě, že si zaslouží být tady, a bývají překvapeny, když s nimi ostatní tento pocit nesdílí.
 • Nepřeceňují se.
 • Obtížně akceptují absolutní autoritu bez vysvětlení nebo možnosti volby.
 • Některé věci jednoduše nedělají; například stát ve frontě je pro ně těžké.
 • Jsou frustrovány z dogmatických systémů, jež nevyžadují kreativní myšlení.
 • Často nacházejí nové způsoby provádění věcí, ať už ve škole nebo doma.
 • Dokud nejsou s "jedinci svého druhu", mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a cítí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná.
 • Nereagují na výchovu v vzbuzující pocity viny: Počkej, až tatínek přijde domů a uvidí, cos provedl!
 • Nebojí se říct, co skutečně potřebují.

 

 

Co na to hlas rozumu?


"Jde o jeden z nebezpečných esoterických výmyslů. Indigové děti neexistují už z definice, protože neexistuje aura, natož potom indigová," konstatuje Jiří Heřt ve Slovníku esoteriky a pavěd.

Doporučujeme: Posmrtný život existuje, tvrdí neurochirurg z Harvardu

Popisované vlastnosti se podle něj podstatně neliší od vlastností lehce hyperaktivních dětí. A mohou také souviset s povahou, repektive volnou výchovou.


"Je pravda, že podle některých psychologů jsou současné děti odlišné od předchozích generací: Objevují se u nich rysy asertivity, agresivity a sobeckého individualismu, což ale souvisí spíš s negativním vlivem médií. Pokud je takové dítě vychováváno s vírou ve vlastní výjimečnost, může to vést až k vytvoření bizarní paranormální identity a patologickému chování. Děti s těmito rysy by spíš měly být vyšetřeny psychologem," dodává.


"Indigové" dítě zní lépe než ADHD

Charakteristika indigových dětí je blízká diagnózám hyperaktivity, ADHD a Aspergerova syndromu. Jenže pro některé rodiče je příjemnější označit dítě za výjimečné, indigové, než aby připustili, že jejich potomek má neurovývojovou poruchu, která vyžaduje každodenní speciální péči. Indigové dítě může být berličkou i pro ty, kterým se narodilo dítě těžce postižené. I tady je však podporování v jedinečnosti nebezpečné.

Pokud tedy vaše děti beze zbytku splňují výše zmíněných 10 bodů, měli byste s nimi zamířit do nejbližší pedagogicko-psychologické poradny, a ne na sezení hnutí New Age. Podporování pocitů nadřazenosti totiž vašemu dítěti způsobí v životě jen potíže.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Zkamenělé dítě: Když miminko umře, ale zůstane v mámě

Sušická bestie: Nesnesla pláč dětí, tak je vraždila

Nejodpornější mužské zlozvyky: Máte je?

 

6. Kdo jsou křišťálové děti ?


https://www.novyfenix.cz/kdo-jsou-kristalove-deti

 

 

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu.

 

 

Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože věděly, že je doba nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti již na planetě existovaly. Byli to poslové – první generace křišťálových dětí, kteří přišli, aby prověřili situaci a podali domů zprávu během snění.

Křišťálové děti si často vybírají rodiče nebo prarodiče, kteří už jsou duchovně založení. Myslím si, že všechny děti, které se v současnosti rodí, bychom mohli nazvat více méně křišťálovými. A také si myslím, že všechny děti na této planetě si zaslouží respekt. Mým cílem je přiblížit děti nové doby, které mohou být vychovávány v porozumění a lásce všech dospělých. První, co vás na křišťálových dětech upoutá, jsou jejich oči: velké, pronikavé a na svůj věk neobyčejně moudré. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané. Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později.

 

Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělech, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské stravě. Jsou to nebojácní badatelé. Vrozené dary křišťálových dětí, jako například jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let. Tyto děti jsou často kontaktní a komunikativní jiným způsobem. Jsou totiž obdařeny moudrostí a duchovním nadáním a jsou velmi laskavé a vnímavé. Často spontánně objímají lidi v těžkých situacích. Křišťálové děti občas kontaktují jejich maminky ještě před početím, že se narodí. Těhotenství maminky s křišťálovým dítětem je spojeno s magickými zážitky a osobním růstem matky. Jedna žena během celého těhotenství měla sny o kněžkách a další se během těhotenství vyléčila z tělesné nemoci. Další matka říká, že cítila úžasnou energii vyzařující z jejího břicha.


Křišťálové děti působí jako malí mágové a velekněžky. Mají charisma a přitažlivost. Moc, kterou uplatňují, nepřichází skrz hrubou sílu, ale z jejich odhodlanosti a křišťálově čistých úmyslů. Také láska vyzařující z křišťálových dětí je neodolatelná. Tyto děti rozdávají léčivou dávku lásky, kdekoliv se ocitnou. Jsou to přirození léčitelé a spontánně přitahují lidi.

 

Tyto děti umí číst myšlenky svých rodičů. Jedna matka například schovala malý nůž, se kterým si chtěl malý synek hrát. Ten však šel najisto a tento předmět si opět vzal. Nebo osmnáctiměsíční dcera sebejistě ohlašuje „táta“ chvíli předtím, než otec přijde domů. Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety.


Když se masy lidí začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, křišťálové děti mohou být depresivní nebo rozrušení. Také cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Jsou velmi citlivé na hluk, na davy lidí, na teplo, na zmatek, chaotické prostředí a chemikálie. Jsou nebojácné a často jednají, jako kdyby neměly žádný strach. Přelézají přes všechno možné s lehkostí. Jsou přirozené a instinktivní. Lépe chápou své tělo. Čtyřletá dcera viděla poprvé videokazetu s jógou a ihned provedla všechny pózy. Cvičila celých 70 minut a při jednotlivých pózách říkala matce: „Mami, tohle je pro tebe moc dobré. Měly bychom to cvičit každý večer před spaním.“


Křišťálové děti mají ve svém srdci tolik lásky, že jejich pouhá přítomnost má léčivý efekt. I velmi malé křišťálové dítko jako by instinktivně vědělo, jak řídit energii rukama, myšlenkami a dokonce krystaly, aby zesilovaly účinky léčení. Jedna pětiletá holčička řekla svým rodičům, že pracuje s Archandělem Rafaelem, který ji učí, jak léčit lidské tělo.

Křišťálové děti

 

Vrozené dary křišťálových dětí, jako například jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let.

Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety. Když se masy lidí začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, křišťálové děti mohou být depresivní nebo rozrušení.


Každé dítě je výjimečné, bez ohledu na to, jak je nazýváme, a proto je velmi důležité vychovávat všechny jak nejcitlivěji a nejláskyplněji umíme a všechny děti světa chránit.

Také mluvila o tom, jak vidí stíny okolo nemocných lidí. Tyto děti mají výjimečnou víru ve své léčitelské schopnosti, a to je bezpochyby důvodem, proč jsou v něm tak dobří. Asi pro mě nejtypičtějším znakem křišťálových dětí je, že léčí lidská srdce. Užívají terapii jedinečné útěchy, soucitu a schopnost říct tu správnou věc, která inspiruje, uklidní nebo pozvedne. Učí nás lásku přijímat. Jsou přirozeně optimističtí. Tyto děti mají vysoké povědomí o Bohu. Jsou také silně propojeny s energií Země, přírody, Měsíce a hvězd. Některé mají schopnost pohybovat předměty pomocí vůle a silných emocí už jako malí. Někdy v jejich přítomnosti se přeruší elektrická energie spotřebičů nebo baterií. Mají také silné propojení se zvířaty a kameny. Některé ví, jak se můžou vyléčit pomocí krystalu. Některé komunikují s neviditelnými bytostmi a milovanými zemřelými v konkrétní rodině. Křišťálové děti rády kreslí, malují, tvoří a hrají divadlo. Dokážou se zabavit úplně obyčejnými věcmi.


Zatímco u předchozí generace se zdálo, že pouze složité a drahé hračky je udrží šťastné, křišťálové děti se spokojí s květinou, štěnětem, propiskou a papírem nebo noční oblohou. Tato generace oceňuje jednoduchost. Tyto děti jsou neobyčejně smířlivé. Během konfliktu se podvolí. Neumí bojovat. Díky své citlivosti mohou být až úzkostlivé, vybíravé až rozmazlené, zejména v jídle. Spousta druhů jídla jim prostě nechutná. Křišťálové děti mají mimořádnou vazbu na jednoho ze svých rodičů nebo prarodičů – na kohokoli, kdo jim může porozumět na hluboké duševní úrovni. Jak se jednou vazba vytvoří, křišťálové dítě bývá jen nerado odloučeno od této osoby. Jsou závislé na útěše tohoto dospělého, na jeho pochopení a laskavost. U těchto dětí se může vyvinout úzkost ze strachu z odloučení, protože se bojí, že ostatní lidé jim nebudou rozumět. Tyto děti se také mohou bát, že ostatní budou nelaskaví a citlivé křišťálové dítě se z nějakého důvodu drží svého osvědčeného dospělého.


Znám pár křišťálových jedinců. Jsou nositeli velmi jemné energie. Často na mě působí, jako by byli duchem přítomni jen z poloviny a druhá polovina je někde jinde. Jsou na první pohled nenápadní. Vycítí mnohem dříve, že je něco v nepořádku. Jsou to nejlepší léčitelé „bolavých míst“, zdá se, jako by přirozeně věděli, co udělat, když není člověku dobře. Jsou napojeni na velmi vysoké a jemné energie. Myslím si, že každý v sobě máme tuto křišťálovou část. Je to jedna z našich nejsilnějších a nejjemnějších částí, která ale může být, když není pochopena, jako nejbolestivější a nejzranitelnější částí při styku s nižšími energiemi jako je násilí a podobně. Tyto části pomáhají našemu tělu se spojit s duší a nést v sobě více světla.


Nejvýznamnější doporučení pro rodiče křišťálových a indigových dětí a nejen jich:

Dětem poskytujte na jejich otázky co nejčestnější a nejupřímnější odpovědi. Buďte otevření a dávejte taková vysvětlení, která plně odpovídají jejich věku a zralosti, inteligenci. Nezkoušejte manipulaci, s „indigem“ nehnete a „křišťálka“ zraníte. Jsou menší, ale v mnohém moudřejší, buďte k nim proto přiměřeně uctiví. Nechovejte se povýšenecky, to nesou velmi nelibě, respektujte je, neboť si to zaslouží. Nebojte se jednat s nimi jako se sobě rovnými. Dopřejte jim dostatek prostoru k tomu, aby rozvinuly svoji autonomii. Třeba tím, že je necháte, ať si samotné vybírají svoje oblečení. Respektujte jejich psychické schopnosti a pomáhejte jim je rozvinout. Citlivě je třeba zacházet s jejich emocionálním prožíváním. Bývají velice citlivé a tak se naučte je chránit a patřičně uzemňovat. Jejich časté změny nálad jsou způsobovány tím, že jednoduše přebírají emoce a energie ostatních. Nezlobte se proto na ně. Pokud je to možné, pomáhejte jim dovídat se informace o jejich povaze a životním poslání. Tyto děti mají jedinečné vlastnosti a schopnosti zlepšit tento svět, dokud si to neuvědomí, mohou mít velké psychické potíže, staňte se tedy jejich průvodci. Když vědí o svém poslání, lépe vše zvládají a mohou na něm v klidu pracovat.


Skeptické a kritické názory

Kritikové tvrdí, že jejich vlastnosti nejsou vlastně vůbec nějak výjimečné a takovéto lze pozorovat u většiny dětí. Navíc se většina z nich přiklání k názoru, že „problémové“ děti jsou označeny jakožto indigové nebo křišťálové, což může oddalovat jejich včasnou diagnózu a zahájení nápravy a pomoci. Každé dítě je výjimečné, bez ohledu na to, jak je nazýváme, a proto je velmi důležité vychovávat všechny jak nejcitlivěji a nejláskyplněji umíme a všechny děti světa chránit. Ve všech lidech, kteří jsou právě inkarnováni na naší planetě, dřímají velké schopnosti a jde jen o to, nakolik je každý z nás dokážeme využít.   www.slunecnyzivot.cz

 


7.

https://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/23-zpusobu-jak-rozpoznat-kristalove-deti/

 

Tyto bytosti se mezi námi začaly ve velkém objevovat v 90. letech, první jedinci však náš svět začali prozkoumávat už o deset let dříve. Jejich temperament je v porovnání s jejich spirituálně staršími protějšky zcela svěží. Přesto má jejich unikátní životní cesta a dopad na náš svět hluboký význam. Zatímco indigové děti si svou cestu utvořily tím, že se postavily tradičnímu zavedení společnosti, křišťálové děti zenové a blažené povahy zde přišly ve vznešené harmonii, aby se ucházely o milující společnost Gaii.

A právě křišťálové děti uvedou lidstvo do nové fáze, která bude ctít přirozený svět, chránit Zemi a něžně ozáří novou cestu, po které budeme kráčet.

V tom jak generace Y (kterou z velké části tvoří křišťálové děti) přetváří korporátní svět, zpochybňuje zažité morální struktury a zcela se distancuje od ideálu úspěchu postaveném na materiálnu, můžeme vidět rané známky jejich dopadu na lidstvo.

Křišťálové děti za všech okolností následují svá srdce; boj s idealismem pro ně není pouhým vznešeným pojmem, ve skutečnosti jej uvádějí do praxe. Nenachází uspokojení v tvrdé práci pouze a jen za účelem osobního úspěchu, jejich srdce a duše pohání snaha zlepšit sebe i svět po všech stránkách.

 

Diagnostikovaná porucha

Protože mají tak blízko ke spirituálním světům, naučí se pro potřeby komunikace s okolím mluvit až později, kolem třetího až čtvrtého roku. A přestože to může některé rodiče vyděsit, je to známka jejich božské intimnosti s ostatními světy.

Mnoho rodičů však místo paniky pomáhá rozvíjet jejich telepatii a kreativitu, a nabízí jim tak širší formy spojení. Písně a jazyk se však stanou normou, protože nabízí smysluplnější způsoby komunikace. Jejich médii se staly zpěv, dotek a telepatie, a právě tato média podnítila nadpřirozený dar u dětí, stejně jako u jejich rodičů.

Jejich zdrženlivost a neobvyklé způsoby daly vzniknout řadě označení – pojmy autistické spektrum a Aspergerův syndrom se zrodily právě z této generace. Rodiče by se neměli nechat zastrašit těmito diagnózami nebo se snažit své děti vyléčit! Jde totiž o bytosti, které vstoupily na Zem, do našeho genofondu. Jsou zde proto, aby Prací na sobě osvítily vnitřního ducha lidstva.

 

 

Křišťálové děti nejsou autisté

Pravý autismus znamená, že doslova nedokáží navázat kontakt s ostatními. Při jakémkoliv kontaktu s těmito lidmi však zjistíte, že to vůbec není pravda. Jejich spojení probíhá ve vyšších dimenzích, než u předchozích generací. Nejsou ani zdaleka odříznutí od ostatních a jsou zde proto, aby přinesli tyto nebeské frekvence do lidské podoby. Díky laskavosti, soucitu a hluboké lásce matky Země jsou si všechny její děti rovné, přestože nejsou všechny na stejné úrovni co se týče duchovní vyspělosti.

 

 

Roky jsem předčítala dětem s poruchou autistického spektra a mohu vám říct, že jejich telepatické schopnosti jsou neporušené. A jsou to právě ti, kdo nemluví, kteří toho mají nejvíce na jazyku a jsou vděční pokaždé, když jim někdo naslouchá. Vášnivě se procházejí mezi světy a jsou zde proto, aby nám předali své znalosti a moudrost, které navždy změní naše chápání vesmíru, jehož jsme součástí.

Citlivosti všeho druhu – alergie na jídla, netolerance vnějších stimulů, reakce na předepsanou léčbu – to jsou jen některé ze způsobů, jak tyto bytosti poukazují na neduhy moderního světa. Díky jejich reakcím jsou GMO potraviny odstraňovány z mainstreamových pokrmů, více si všímáme znečišťujících látek ve vzduchu a vodě. Jejich reakce na náš svět nám umožňuje změnit směr a vydat se na cestu přirozenějšího života na této planetě bez nebezpečných toxinů a jejich účinků.

 

Křišťálové děti nejsou z tohoto světa

Nejpozoruhodnějším rysem křišťálových dětí jsou jejich oči – hluboké, široké a pronikající – z těchto bytostí vyzařuje „stará duše“. Nejvíce zarážející je jejich moudrost, protože se zdá, že někdy dokáží vidět přímo do našeho nitra, ve kterém naleznou milující soucit a pochopení. Jejich oči vyzařují vlny božského světla. Někdy je toto světlo velmi intenzivní, takže ne každý dokáže snést jejich pohled a neupřímní lidé mohou v jejich přítomnosti být nervózní.

Má dcerka navštěvuje Waldorf School v Coloradu. Když ve školce kreslila většina dětí obrázky slunce, domácích mazlíčků a své spokojené rodiny, moje dcera kreslila obrázky hvězdné noční oblohy. Její učitelka mě upozornila, že je to znamení staré duše, která není z tohoto světa, a je tak více propojená se svými minulými životy a mimozemským původem. Vzhledem k tomu, že jde o dceru šamanky, mě to nepřekvapilo. Co však na mě udělalo dojem, bylo to, že škola dokázala rozpoznat a uznat její jedinečnost. Neodsuzovali ji, neříkali jí, co má kreslit, podpořili ji v tom, aby kreslila místa, kde se cítí jako doma.

Více v článku Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)

 

Cesta křišťálových dětí

Částečně díky horlivému zápalu Indigů přišly křišťálové děti do této nestabilní společnosti s odvahou kráčet v harmonii a něžně ukazovat ostatním nové způsoby bytí. Protože konají podle svého srdce, jsou přijímány snadněji než indigová generace a pomohou vytvořit bezpečnější, krásnější a otevřenější svět pro nás všechny.

Konají ne silou, ale z čirého účelu, jako majáky možností a míru. Právě tato generace založila školní recyklační programy či sbírky oblečení a jídel pro chudé. Otevřeně mluví o hrozbách zániku naší civilizace. Protože jsou nesmírně silně propojené s přírodou. Obnovují styl života mimo zavedený systém. Používají krystaly jako nástroje pro uzdravení a způsob léčby hledají mimo běžná lékařská paradigmata.

Křišťálové děti vyzařují čistou energii lásky. Jsou zde proto, aby povznesly lidstvo a otevřely cestu k soucitu, společenství a způsobu života, který nás všechny pozvedne. Ony jsou naše budoucnost, ukazující na pravou jednotu vědomí oproštěného od chamtivosti a egoistických pohnutek.

 

23 vlastností křišťálových dětí

 • velké, jasné oči, které vypadají, jako by do vás viděly;
 • okamžitě si je zamilujete, jsou to bytosti čiré lásky a lidé jsou k nim přitahováni;
 • hluboce láskyplné, jejich objetí působí upřímně a smysluplně;
 • začínají mluvit později v batolecím věku;
 • energické bytosti, které mohou mít hudební a pěvecký talent;
 • vysoce vyvinuté psychické schopnosti, které nepotřebují dále rozvíjet;
 • komunikují telepaticky – pocítíte je dříve, než je uslyšíte;
 • může u nich být diagnostikována porucha autistického spektra nebo Aspergerův syndrom;
 • jsou mírumilovné a mají každého rády;
 • chrání planetu;

Je jim vlastní soucit

 • soucitné a odpouštějící;
 • jejich zářivá energičnost transformuje lidi v jejich přítomnosti;
 • velmi citlivé jak emocionálně, tak environmentálně. Křišťálové děti mohou být ovlivněny hlasitými zvuky, matoucím prostředím, vůněmi a texturami;
 • alergie a potravinové intolerance – jejich zvýšená citlivost se projevuje alergiemi na potraviny a nesnášejí chemikálie a geneticky modifikované potraviny;
 • milují zvířata;
 • vegetariáni od útlého věku – cítí bolest ostatních a netouží přispívat k utrpení;
 • empatické – vnímají vše kolem sebe, nemusí umět rozeznat mezi svými emocemi a těmi, které vnímají u ostatních;
 • milují krystaly, kameny, drahokamy – přitahuje je všechno zemské (i hlína!), dokáží vyvolat léčivé schopnosti skrz propojení s krystaly;

Křišťálové děti jsou od mala duchovní


 • jsou přímo propojeny s duchovnem – mají blíže k andělům, předkům a mnoho z nich má nedotčenou paměť z minulých životů;
 • tvůrčí a kreativní – spolu s jejich citlivou a milující povahou se na svět dívají růžovými brýlemi a říkají nám, abychom i my byli soucitnější;
 • nebojácné – díky jejich intuitivnímu spojení s planetou znají své hranice lépe, než by nám rodičům vyhovovalo. Jsou vášniví lezci a průzkumníci, avšak ne vždy berou ohled na omezení svých drobných fyzických těl;
 • rodiče jsou často Indigové;
 • vnitřní vládnoucí síly – má dcera mi jednoho dne myšlenkami sdělila: „Musí to být, těžké, vychovávat zcela povznesenou bytost!“ A jakou měla pravdu! Tyto děti jsou starověké duše, které nemají trpělivost s omezeními, která pro ně jejich mladá těla představují. Jsou dychtivé dospět a často lépe než my sami ví, co je pro ně lepší. Se spánkovým režimem, volbou jídel a svévolně stanovenými pravidly u nich nepochodíte, protože přirozeně vědí, co je pro ne lepší, ač jsou naše rodičovské pudy přesvědčeny o opaku.

Díky požehnání, které tyto bytosti světla představují, je náš svět snadnějším, laskavějším a něžnějším místem k žití. Jakmile uznáme jejich učení a nové způsoby, snadněji se přesuneme do nového stupně vědomí. A právě tyto statečné a nádherné duše nám ukáží cestu k nové Zemi a uvedou nás do zlatého věku míru a pokoje.8. INDIGOVÉ, KRIŠTÁĽOVÉ A DÚHOVÉ DETI


http://www.wahlgrenis.cz/images/kristalove_deti.pdf

 

 

Veľa klientiek sa ma pýta na indigové, krištáľové a dúhové deti, takže tu sú niektoré poznatky a rozdiely medzi nimi:

Po indigových deťoch (ktoré sú viac menej “priekopníkmi” za duchovnejší pohľad na svet a citlivejší prístup k nemu) nasleduje generácia krištáľových  detí  (ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva a zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia; rezonujú so Zemou ako takou). V súčasnej dobe sa rodia deti dúhové (kombinujú najlepšie schopnosti indigo i krištáľových – žiaria podobne ako indigo; ale  nenásilnejšie, čiže ako krištáľové. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili).

Zdroj:

Doreen Virtue –Das Praxisbuch für Indigo-ElternLee Carroll – Indigo Kinder (The indigo-children)Wikipedia, Indigové deti

http://www.ezoterika.info/univerzum/indigove-deti/

http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx

http://www.duhovacesta.cz/indigo

 

Čo znamená označenie indigové deti?

Toto pomenovanie indigové deti získali pre prevládajúcu indigovo-modrú farbu ich elektromagnetického poľa – aury. Indigovo modrá farba je farbou 6.čakry tzv. 3.oka a súvisí  s duchovnou cestou a silnou intuíciou.

Prevažná väčšina detí narodených po roku 1980 (uvádza sa, že až 80% z detí) je  indigo. Neznamená to však, že predtým sa tieto deti, nerodili, rodili ale sporadickejšie.

 

 

Čo je to aura? Každá práca vytvára energiu. Práca nášho tela, orgánov, mysle, povahy a temperamentu vytvára vibrácie – vo forme jemnej, subtilnej zvláštne sfarbenej energie – aury. V tejto aure sa odráža nevyváženosť, bloky, či choroby bytosti. Inak žiarime, keď sme zdraví, inak, keď sme chorí. Cholerici majú v aure viac červenej farby, flegmatici zemitej, melancholici zelenej… Naša aura sa môže dočasne zmeniť zo sekundy na sekundu, napr. sedíme v pohodlí domova, zazvoní nám telefón a my sa dozvieme správu, ktorá nás rozruší – toto sa ihneď dočasne prejaví i v našom energetickom poli.

Senzibilní ľudia sú schopní túto auru vidieť a túto auru vidia i niektoré indigové deti.

Farby tejto aury sa dajú vyrátať –  z nášho mena a dátumu narodenia vyrátame tzv.osobnostný kód a z neho najsilnejšie farebné spektrum, ktorým máme tendenciu žiariť.

Moja klientka, ktorej dcéra má už po dvadsiatke a spadá do skupiny indigových detí – si spomenula, že keď mala jej dcéra približne deväť rokov a išli spolu po ulici, okolo výkladu -  jej dcéra sa zastavila a nadšene volala: „Mami, mami, pozri sa na môj odraz vo výklade, ja žiarim na fialovo…“

 

Čím sú tieto deti zaujímavé?

 

Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú intuitívne, od útleho veku veľmi samostatne a veľmi kreatívne. Majú silný emocionálny základ a  ich vnímanie je veľmi citlivé.

Častokrát sa stáva, že na určitý problém „ intuitívne vidia“ lepšie riešenie ako ich rodičia, či pedagógovia.  A práve tu môže vzniknúť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zaužívaný a nepružný návod na riešenie –  indigové  deti si stoja za svojim postupom  a  preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, príliš samostatné, neuznávajúce autority, problémové…

 

„Hovoria“ očami už od pôrodnice

 

Táto aura je jednoznačná od narodenia, indigové deti sa rodia s určitými danosťami, ktoré sa v aure odzrkadlia. Indigové deti akoby odmalička nechceli strácať čas spánkom. Keď už predsa len konečne zaspia, často sa veľmi skoro zasa prebudia. Je to sčasti spôsobené i tým, že sa na svet dokážu pozerať citlivejšie – senzibilnejšie a teda vnímajú rôzne farby, ktoré bežní ľudia nevidia a preto je bežné, že sa indigové miminká na nás pozerajú očami, ktorými akoby chceli vyjadriť že všetkému, čo rozprávame rozumia.

 

Vnímavé mamičky indigových miminiek si môžu všimnúť, že ich detičky sa často pozerajú smerom, kde nikto nestojí a predsa akoby s niekým komunikovali , usmievajú sa a touto činnosťou sa bavia veľmi často. Tri  menej skeptické a vnímavé mamičky mi potvrdili, že majú pocit, akoby sa ich miminká “bavili” so svetlenými bytosťami, či anjelmi.

 

Tieto deti len zriedkakedy plačú. Ťažkosti môžu nastať v okamihu, keď idú do škôlky a majú sa prispôsobiť dennému režimu a začleniť sa do kolektívu (detské hry ich príliš nezaujímajú).

V škole im často diagnostikujú poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexiu. Pozornosť však dokážu udržať… keď chcú. Ich pozornosť je veľmi nestála, môžu robiť viac vecí naraz. „Keď indigo nežije v harmonickom prostredí, nebýva v dobrej kondícii. Môžu sa dostaviť depresie alebo sebadeštruktívne správanie. V školách sa tieto deti veľmi často stretávajú so šikanovaním,“ tvrdí psychológ Habr.

Tieto deti sa vedia neuveriteľným spôsobom vcítiť do pocitov druhých, niektorí rodičia dokonca u svojich potomkov pozorujú schopnosť telepatie, čiže prenosu myšlienok na diaľku.

Aké sú charakteristické znaky týchto detí?podľa L. Carroll a J. Tober, ktoré uviedli vo svojej knihe The Indigo Children:

Popísať charakter týchto detí je takmer nemožné.

Sú to bytosti vysoko kreatívne, ktoré neznášajú dogmatický, nepružný  spôsob myslenia,dokážu vymyslieť kreatívnejšie a iné spôsoby vykonávania vecí, či už v škole alebo doma,neuznávajú autority a nemajú pocit viny, ak ich niekto zastrašuje, alebo kritizuje,nepreceňujú sa, neboja sa povedať čo si myslia, resp. čo chcú,nevydržia dlho zaoberať či hrať s  jednou vecou.

častokrát  tvrdošijne trvajú už v útlom detstve na zdravom spôsobe stravovania, odmietajú jesť červené mäso a toto stravovanie odporúčajú i rodičom,

niektoré indigové deti vedia plynule čítať už v štyroch rokoch,

správanie indigových  býva akoby urodzené,

majú problém “zaklimatizovať” sa v škôlkach a školách a prispôsobiť sa,

veľmi často si spomínajú na príbehy z minulých životov, pri ktorých si dospelí myslia, že pracuje ich fantázia.

 

Raz som sa rozprávala s mamičkou 7 ročného indigového chlapčeka a po popise, čo znamená indigové dieťa mi porozprávala príbeh, kedy svojmu synčekovi, ktorý od útleho detstva miloval príbehy o rytieroch a takmer všetky jeho hry súviseli s týmto koníčkom , k šiestim narodeninám kúpila darček vo forme možnosti previesť sa na koňovi na jednej farme. Tento synček pristúpil ku koňovi s obrovským rešpektom odstúpil dozadu a povedal: Mami na toho koňa si nesadnem, ja som raz z takého koňa veľmi škaredo spadol…. Bol to šesťročný chlapček, ktorý nemal problém vyjadriť svoj strach, či odvahu – takže moja otázka adresovaná rôznym skeptikom znie:  prečo by si teraz vymýšľal, že spadol z koňa, a jednoducho mame iba nepovedal, že má strach, ako to obyčajne robil?  

 

Aké následky môže mať nesprávne pochopenie indigových detí?

 

V prípade, že výnimočnosť týchto detí nebude pochopená alebo nebudú správne usmernené, môže sa  stať, že budú označené diagnózou ADS (znížená pozornosť) alebo ADHS (hyperaktivita spojená s nízkou schopnosťou koncentrácie). Tieto diagnózy zaraďujú indigové deti medzi hyperaktívne, nezvládnuteľné, agresívne a koncentrácie neschopné.

Indigové deti často trpia nedostatkom pozornosti rodičov, ich nezáujmom, nedostatkom komunikácie, partnerskými problémami oboch rodičov atď.

 

Výrazne si pamätám skúsenosť, kedy som sa prvý krát stretla s indigovým dieťaťom Najprv prišla za mnou mamina, pretože hľadala odpovede na otázky typu: „Ako ďalej?“ , keďže jej trojročnému synčekovi diagnostikovali autizmus, pričom  pani doktorka z tejto diagnózy obvinila maminu slovami: “Mamička, Vy za to môžte. ” …??? A tak mamina hľadala  bod, o ktorý by sa mohla oprieť a zdroj, energie a vnútornej sily… Z osobnostného kódu takýto vážny problém nevyplýval, bol tam naznačený problém vo forme neokysličenia organizmu (a v tomto sme sa podľa mamičky zhodli i s pánom doktorom psychiatrom, ku ktorému chodili na akupuntúru. Dalo sa tomu problému  pomôcť (samozrejme bez najmenšieho zásahu do postupu  liečby a užívania liekov navrhnutého lekármi ) i cvičením a správnou životosprávou. Na nasledujúcom stretnutí bol už i synček, ktorý sa mi hneď po príchode vo dverách bez problémov pozeral do očí, komunikoval so mnou a mandalu s delfínmi, ktorú som mu dala vyfarbiť vyfarbil fialovou farbičku, čím jasne vyjadril svoje duchovné danosti…

 

Teória indigových detí má svojich odporcov

 

Vedci skeptici považujú teóriu indigových detí za výmysel niektorých ezoterikov a členov hnutia New Age. Argumentujú tým, že o indigových deťoch zatiaľ neboli vypracované seriózne vedecké štúdie. Sú spravidla toho názoru, že ide o hyperaktívne deti, prípadne deti s ľahšou formou autizmu (Aspergerovým syndrómom), ktoré sa len ťažko niekam zaraďujú. Ba čo viac, varujú, že je nebezpečné, aby rodičia pozerali na svoje dieťa ako na indigové a vychovávali ho ako niečo výnimočné.

 

Tu by som rada vyjadrila svoj názor, keďže týchto detí je “vraj” 80% (čo neviem posúdiť, pretože nepracujem s veľkou skupinou detí, moji klienti sú dospelí, veľmi často krát prichádzajú za mnou s partnerskými a “dospeláckymi” problémami, a k deťom sa veľmi často krát dostaneme “akoby náhodou”…) že nie len ku indigovým, krištáľovým,  či dúhovým deťom sa majú rodičia správať ako k výnimočným. Všetky deti si zaslúžia pozornosť, podporu a pochopenie svojich rodičov a zaslúžia si veľa, veľa lásky a trpezlivosti

 

Ako to vnímajú rodičia?

 

Tých pár mojich klientov-rodičov s vnímavými a intuitívnymi deťmi sa delí do troch skupín:

-pozorní rodičia, ktorí sa snažia vyhľadať informácie na túto tému, analyzujú, učia sa a sú ochotní zmeniť prístup k dieťaťu z autority – na rodiča, ktorý podporí;

- konzervatívni rodičia, ktorí to síce neodmietajú, ale majú problém prijať túto informáciu/skutočnosť (vtedy si vravím, že čas ukáže);

- no a samozrejme nájdu sa i skeptici…

 

Prečo sú tu?

 

Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.

 

obr. prevzatý z: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2009/07/indigove-deti/

 

Existuje niekoľko typov indigových detí:

 

 1. Humanistický typ:

je to typ, ktorý bude spolupracovať so širokými masami. Patria sem lekári, právnici, učitelia, predavači, obchodníci a politici zajtrajška. Budú slúžiť ľudom.

Tieto deti sú mimoriadne hyperaktívne a spoločenské – radi komunikujú kedykoľvek a s kýmkoľvek, sú priateľské. Fyzicky sú dosť nemotorné a veľakrát idú hlavou proti múru – zabudnú pribrzdiť. Nedokážu sa hrať iba s jednou hračkou, musia mať všetky hračky pred sebou a možno sa potom s nejakou chvíľu aj pohrajú. Tieto deti veľmi rýchlo obrátia pozornosť na inú vec, a preto je ťažké ich zamestnať.

 

 1. Ideovo-orientovaný typ:

tento typ je viac zameraný na nápady a projekty, ako na ľudí. Sú to budúci inžinieri, architekti, dizajnéri, kozmonauti, piloti a vojaci. Už ako deti sú veľmi športovo orientované. Majú problém so sebakontrolou a radi manipulujú – v prípade chlapcov je to matka a dievčatá radi manipulujú svojich otcov. V tomto ich treba správne usmerniť a nedovoliť im manipulovať s ľuďmi – inak máte doma veľký problém.

Okrem toho je tento typ v pubertálnom veku náchylný na rôzne druhy závislostí, hlavne na drogy. Je veľmi dôležité neustále s týmito deťmi komunikovať, kontrolovať a navigovať ich.

 

Syn jednej mojej klientky – športovec, technicky orientovaný, problémový a indigový… ktorému po úraze neodporučili (resp zakázali) cvičiť, sa preorientoval na drogy… Číslo jeho minulej karmy súvisí s karmou šamanov – a keďže ako vieme, šamani sa častokrát do potrebného stavu/tranzu dostávali pomocou  holotropných látok, je prirodzené, že si podvedome zvolil tento smer… (dovolím si upozorniť skeptickejších čitateľov, že tu nejde o žiadne ospravedlnenie, ale o odpoveď na otázku “prečo a čo s čím súvisí”…)

 

 1. Umelecký typ:

malý umelci a umelkyne medzi indigovými deťmi sú veľmi citlivé a často veľmi drobné.

Sú kreatívne a sú to umelci a učitelia zajtrajška. S čímkoľvek sa zaoberajú, koncentrujú sa hlavne na kreatívnu stránku tejto činnosti. Presadia sa aj v oblasti výskumu či chirurgie. Sú to prvotriedni herci. Už vo veku 4-10 rokov sa venujú rôznym druhom umenia. Rovnako ako ostatné indigové deti, nevydržia dlho zaoberať sa jednou vecou.

 

 1. Interdimenzionálny typ:

štvrý typ indigových detí sa líši od ostatných hlavne svojim vzrastom – sú väčší a veľmi vyspelí. Ročné či dvojročné deti odmietajú vašu pomoc a najradšej robia všetko sami. Sú medzi nimi budúci filozofovia. Oni prinesú základy novej viery a myslenia.

 

Nasledovné informácie sú z anjelských channelingov - Daeduwen & Rafael:

zdroj: http://angelarium.wordpress.com/2010/06/01/indigove-kristalove-a-duhove-deti-ake-su-a-co-je-ich-uloha/

 

Indigové, krištáľové a dúhové deti

Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú. To je prvotná fáza na postup do fázy krištáľového dieťaťa.

 

Čo dokážu krištáľové?

 

Krištáľ je ideálny žiarič; kremeň, ktorý je jeho základom, je dokonalý kryštál. Je to oxid kremičitý,  SiO2. Jeho molová hmotnosť je 60…  Jeho súčet je šesť a šestka znamená lásku. Nula je obohatenie mocou. Kryštály vo všeobecnosti sú vynikajúce žiariče; najlepšie sú vtedy, keď sú prírodné. Niektoré kryštály nemajú konkrétny tvar, sú amorfné. Kremeň sám osebe dokáže nadobudnúť amorfné formy; ale ak sa bavíme o krištáli, tak to je čistý kremeň bez prímesí. Čo znamená, že jeho žiarenie je univerzálne. A tu sme pri tom, čo vlastne robia tie krištáľové deti. Sú to žiariče.

A zároveň výborné čističe; krištáľ je úžasný prostriedok na upokojenie, schladenie. Vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali.

Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí; krištáľové pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale o to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. Nie je náhoda, že v zemskej kôre dva najrozšírenejšie prvky sú práve kyslík a kremík; v podstatnej miere sú viazané v kremičitanoch, ktoré sú odvodené od kremeňa. Všetko so všetkým súvisí celá Zem (Gaia) pôsobí ako jeden veľký kryštál. S rôznym zafarbením na rôznych miestach a s rôznou kvalitou. Ale tak či tak je Zem vlastne len obrovský kryštál odvádzajúci nízkovibračné energie a vyžarujúci vysokovibračné. Keby to tak nebolo, tak tu ľudstvo ako také už dávno nie je; a už vôbec nie je tam, kde je dnes.  Krištáľové deti sú vlastne také, ktoré rezonujú so Zemou ako takou. Gaiino číslo je šesť; kremeň je hlavný prostriedok jej pôsobenia. 6-0; moc Gaie je v krištály.

 

obr. prevzatý z:http://magazin.atlas.sk/spektrum/poculi-ste-o-zazracnych-indigo-detoch/747777.html

 

Dúhové dieťa je konečný produkt vývinu; nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra. Tie predošlé stupne sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú kryštálovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili; v tom sú podobnejšie indigo deťom. Pretože indigové, tým, že nútia veľmi surovým spôsobom ľudí na seba reagovať, podnecujú čistenie emócií, hlavne potláčaných. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa… a zároveň do nich pretláčajú veľmi nenápadne vlastné naladenie. Dúhové sú ladičky; ak sa stávame dúhou, stávame sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Bez nejakých ostrých hrán a bez extrémnych výkyvov hore a dolu. Teda… výkyvy sa samozrejme môžu vyskytnúť. Ale rýchlo sa vyrovnávajú. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách. Kým krištáľové pôsobia na jednej frekvencii, dúhové pôsobia v spektre; pôsobia na rôznych ľudí rôzne. Jednoducho vyžarujú veľa farieb naraz; veľa odtieňov seba naraz. Sú veľmi prispôsobivé a nekonečne premenlivé; dokážu sa presne naladiť na potrebnú vlnu a veľmi rýchlo zmeniť vlnu a naladiť sa na ňu rovnako presne ako predtým. Ak je okolo dúhového dieťaťa trebárs päť ďalších ľudí, z ktorých každý „vysiela“ na inej frekvencii, tak podľa toho, s kým práve komunikuje, je vyžarovanie dúhového dieťaťa identické alebo veľmi blízke vyžarovaniu daného partnera. V tom je ich majstrovstvo; dúhové deti jednoducho dokážu v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujú a tak ich nenápadne vedú k tomu, aby presne takí boli najlepší, akí môžu byť.

 

obr. prevzatý z: http://fotky.sme.sk/fotografia/211817/kvapky-duhy

 

Stručné zhrnutie:

Indigové deti – ich motto voči svetu je „rob so sebou niečo, pretože takto nemôžeš ďalej fungovať!“ Podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe

 

Krištáľové deti  – ich motto voči svetu je „pomôžem ti očistiť sa a dám ti také naladenie, pri ktorom budeš ľahšie fungovať“. Krištáľové sú skryto pôsobiace bútľavé vŕby, ktoré odvádzajú nízke vibrácie do Zeme – niečo ako predĺžené ruky samotnej Gaie, ktorá potom tie nízke vibrácie transformuje na vysoké. Preto je stále v tom pozitívnom spektre emócií, preto je taká tolerantná a trpezlivá voči vám všetkým. Zároveň krištáľové ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky.

 

Dúhové deti – ich motto voči svetu je „si dokonalý taký, aký si, a ja ti pomôžem vidieť to, aby si tak mohol fungovať stále.“ Dúhové deti sú spojité žiariče. Nečistia priamo, ale nepriamo. Nepodnecujú príliš agresívne, ale podnecujú. Vyťahujú z ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové skôr hladia. Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým Preto sa pri nich ľudia tak dobre cítia.

 

Čoho by sa mali tie jednotlivé typy vyvarovať?

 

Tie typy sú vlastne len vývojové stupne. Kým nezvládneme jedno, nemôžeme postúpiť na ďalšie, pretože by nás to zničilo. Indigové deti to majú v živote ťažké. Vďaka tomu, že na nich ľudia reagujú tak rozporuplne, tak sa samy musia vyrovnávať s tým, že nie všetci ich majú radi. Ale tam je jedna dobrá pomoc; stačí dosiahnuť uvedomenie, že oni sú zodpovední len za svoje pôsobenie; nie za reakcie okolia. Ak sa im to podarí zvládnuť – prijať do seba – môžu postúpiť ďalej na krištáľové štádium.

Ak je niekto krištáľový, tak by mal mať silné napojenie na Zem (alebo na Gaiu), pretože ak nie, veľmi ho vyčerpáva to neustále čistenie. Krištáľové deti ako prirodzené čističe bojujú s únavou; ak sa dostatočne nenapájajú na Zem samotnú, ak sú oddelené. Okrem toho, ľudia za nimi radi chodia preto, lebo sa pri nich zbavujú toho, čo ich trápi. Tým ľuďom je ľahšie; ale krištáľové dieťa, ak nie je dostatočne napojené na Zem, sa s tým ťažko vysporiadava. Krištáľové si musia dať pozor na to, aby ich ľudia nezačali využívať príliš; a keď cítia, že už nevládzu ďalej, tak by si mali dať od ľudí pauzu do najvyššej možnej miery. Oddychovať osamote a najlepšie v prírodnom prostredí; tak ľahšie načerpajú energiu Zeme. Gaia im veľmi intenzívne pomáha práve preto, že sú to v podstate jej priame výbežky; krištáľové deti mávajú veľmi silnú väzbu na prírodu ako takú. Aj rastlinám a zvieratám sa u nich darí lepšie ako inde; ich energie sú navzájom kompatibilnejšie ako u iných ľudí. To je dobrý ukazovateľ, že niekto je krištáľovým dieťaťom; po prvé tá funkcia bútľavej vŕby a po druhé veľmi dobre prosperujúce životné prostredie v ich blízkosti.

Čo sa týka dúhových… tie vlastne nemajú nejaké špeciálne slabiny. Ale dôležité je, aby ostali vo svojom strede – ak neustále vyžarujeme na rôznych frekvenciách, môže sa stať, že sa začneme identifikovať raz s jedným prúdom, raz s druhým prúdom a to môže viesť k tomu, že začneme mať zmätok v tom, kto vlastne sme. Keďže pri rôznych ľuďoch dúhové deti pôsobia rôzne, pretože vyžarujú inú farbu (a zároveň nenápadne dodávajú ostatné farby spektra), môžu mať problém s identifikáciou samých seba. Môžu dokonca upadať do depresií, pretože nadobúdajú pocit, že strácajú vlastnú identitu. Že prestávajú byť samými sebou a iba reagujú na zvyšok sveta. Ono je to tak… ale dúhové deti by si mali uvedomiť, že je to jednoducho ich poslanie. Meniť sa tak, aby vyhoveli všetkým, ale zároveň ostať dostatočne sami sebou na to, aby ostatní nemenili ich. To je pre ne veľmi ťažké. Tiež im robí dobre pobyt v ústraní; raz začas. Vtedy sa zosúlaďujú so svojím vnútrom a nachádzajú svoj stred

Ak dúhové dieťa stratí vlastnú identitu, bude si ju opäť hľadať a skĺzne do fázy, kedy bude ostro vystupovať proti ostatným – a to je fáza indigo. Odtiaľ môže ísť znovu do krištáľovej fázy a ak sa mu podarí zvládnuť ju, znovu do dúhy; ale krištáľové tiež môžu poklesnúť na indigo. Je to neustály proces hľadania seba a zmeny svojho pôsobenia. Tie fázy sú nevedomé; ale ak je človek aspoň vo fáze indigo, bude mať tendencie stúpať vyššie a oscilovať potom medzi týmito troma fázami.

 

http://duhaduse.wordpress.com/2011/12/10/indigove-kristalove-a-duhove-deti/


9. 


Indigové deti

Sú deti narodené prevažne po roku 1980.

Čo je na týchto deťoch zaujímavé?
Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú veľmi individuálne a sú veľmi samostatné. Majú silný emocionálny základ a ich vnímanie je veľmi citlivé.

Tu môže mnoho ľudí vidieť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zvyčajný návod na riešenie, stoja za svojim postupom a preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, problémové.

Prečo prišli na tento svet?
Indigové deti prišli, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.


Krištáľové deti

Tieto deti sa najčastejšie narodili po roku 2000

Ako môžeme tieto deti rozpoznať?

Majú krásny krištáľový pohľad.
Vyžarujú zvláštny pokoj.
Sú veľmi chápaví.
Sú extrémne krehkí, a zdravotné problémy, ktoré ich trápia sú pre lekárov záhadou.
Majú prirodzené liečiteľské schopnosti.
Auru majú tmavú alebo svetlú so žiarou farebných drahokamov.
Príroda je pre nich liečebná – cítia sa tam ako doma.
Často je u týchto detí diagnostikovaná hyperaktivita a autizmus.
V ich prítomnosti môže prestať fungovať elektrická energia.
Sú vysoko inteligentné.


Dúhové deti

Dúhové deti sú spojité žiariče. Tieto deti nás nečistia priamo, ale nepriamo. Podnecujú veľmi jemne, nie agresívne. Vyťahujú zo všetkých ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové hladia.

Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým. A to je dôvod, prečo sa ľudia v ich prítomnosti cítia tak veľmi dobre. Dúhové dieťa je úplne definitívny produkt vývinu. Tento produkt nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra, krásy, pokoja a harmónie.                                                                                    10.

               O malej dušičke a slnku

                   Neale Donald Walsh

 


 

 

SPRÁVY

OD

JEŽIŠA/JESHUA


14    -   VEDENIE NAŠICH DETÍ -  Pamela Kribbe 

 

Moji drahí priatelia,

 

Pozdravujem vás. Sme veľmi potešení vašou dnešnou prítomnosťou a oslavujeme vaše bytie na Zemi v tejto dobe. Skôr ako čokoľvek poviem ku dnešnej téme, deťom Nového Veku, rada by som zamerala pozornosť na vás. Každý deň sa snažíte stelesniť viac svojho Svetla a vnútorného bytia na Zemi. Často zažívate ťažobu vo svojich životoch a niekedy sa zdá akoby ste boli uväznení vo svojom tele alebo náladách a emóciách, ktoré vás dusia. Radi by sme vám povedali, že vám dôverujeme a vážime si vás za všetko, čím prechádzate a čo uskutočňujete vo vašich životoch. Milujeme vás presne takých, akí ste a prajeme si, aby ste k sebe a všetkému čo ste už vo svojich životoch urobili mali viac úcty. Keď si uchovávate nádej, pestujete svoje sny a ciele dokonca aj keď Svetlo vôkol vás dočasne pohasne a musíte sa vysporiadať s prekážkami, preukazujete svoju veľkosť a ohromnú silu. Zasievate semienka Svetla na Zemi a tie prinesú ovocie. Vďaka vašej vnútornej práci ste vytvorili most pre novoinkarnujúcu sa generáciu, duší ktoré si prajú vyžarovať svoje Svetlo na Zemi. O týchto dušiach si prajeme dnes hovoriť.

 

Skôr ako o nich budeme priamo hovoriť žiadam vás, aby ste sa vrátili späť v čase a pocítili akí ste boli keď ste vstúpili do ríše Zeme ako novorodenec. Pociťujte nevinnosť a krásu svojej energie. Vnímajte úprimnosť svojich zámerov a jemnosť vašej energie. Oh, boli ste spojení so Zemou tak dlho. Tak veľakrát ste boli stiahnutí do hlbín ako malé dieťa. Teraz pocíťte aký bol váš zámer tentoraz. Pravdepodobne ste niesli nejakú osobnú záťaž, ktorú ste v tomto živote chceli vyriešiť. Možno boli vo vašej duši hlboké rany, ktoré ste chceli vyliečiť a prekonať. Ale okrem toho ste boli tiež vedení vyšším a univerzálnejším ideálom, ktorým je zveľadiť duchovné vedomie a rast na Zemi. Vedeli ste, že sa narodíte vo veku prechodu, vo veku krízy rovnako ako možnosti. Vedeli ste, že je tu „práca ktorú treba vykonať“, práca na vnútornej úrovni, ktorá otvorí nové cesty myslenia a cítenia. Cítili ste spojenie s touto veľkou globálnou premenou na Zemi a boli ste pripravení znova sa ponoriť do hlbiny, aby ste uskutočnili starú víziu o mierovej Zemi: nové vedomie jednoty medzi ľuďmi a obnovenú harmóniu medzi všetkými živými bytosťami na planéte.

 

Znova a znova ste lámali staré hranice myslenia a cítenia. Vždy keď ste sa cítili dusení v tradičných štruktúrach a pravidlách a hlboko vnútri ste vedeli, že vaša duša nemôže prekvitať v prostredí alebo vzťahu, ktoré sú ovládané strachom, cítili ste potrebu oslobodiť sa. Niekedy bolo bolestné rozlúčiť sa a kráčať po nových cestách, áno náročné a veľmi ťažké, ale musíte zostať verní svojmu pocitu, že niečo nebolo v poriadku, že vám to nedávalo zmysel alebo, že niečo chýbalo. Tento hlodavý pocit vám pripomenul vaše pôvodné zámery a ciele vašej duše. Neboli ste schopní sa prispôsobiť požiadavkám spoločnosti, pretože nezodpovedali tomu ako ste vy ako duša chceli žiť na Zemi. Bolo vašim osudom byť „iní“, nie preto, že by to plánoval Boh alebo nejaká iná vonkajšia autorita, ale preto, že ste tým kým ste. V určitom bode minulosti vašej duše ste boli inšpirovaní novým vedomím, ktoré môžeme nazvať KRISTOVO vedomie, vedomie zo srdca, alebo Láska. Nie je také dôležité ako ho nazvete. To na čom záleží je, že sa vás dotklo, že ste boli zasiahnutí iskrou inšpirácie, ktorá vás odvtedy poháňala, aby ste hľadali, snívali a rozširovali svoje vedomie. Iskra ktorá zažína nové vedomie na Zemi teraz zasahuje mnohých. Z toho dôvodu sa „deti novej doby“ cítia byť povolané aby prišli. Z toho dôvodu sa vteľujú na Zemi po niekoľko desaťročí vo veľkom počte. Sú tu, aby dokončili to, čo ste vy začali.

 

Vy, čo patríte do predchádzajúcej generácie Pracovníkov Svetla, zhruba narodení pred rokom 1980, ste boli predchodcovia a priekopníci. Boli ste inšpirovaní rovnakým ideálom ako sú teraz „nové deti“, bolo to rovnaké volanie duše. Ale územia, ktoré ste otvorili hlavne v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20-ho storočia boli oveľa viac poznačené konvenčnými presvedčeniami a hlboko-usadenými strachmi o slobodu seba-vyjadrenia, emócie, tvorivosť a sexualitu. Keď sa vrátite štyridsať alebo päťdesiat rokov v čase, vyzeralo kolektívne energetické pole Zeme veľmi odlišne od súčasného. Bolo menej priehľadné, viac husté a zastreté, a preto menej prístupné milujúcim a čistým energiám, ktoré teraz nachádzajú svoju cestu k Zemi. Jedna z vecí ktoré zosilnili tento nárast Lásky a jasnosti je vzrast rovnoprávnosti žien (počnúc od začiatku 20-ho storočia) alebo inými slovami rastúce vedomie rovnosti a jedinečných kvalít ženskej energie. Zúfalo potrebné obnovenie ženskej energie podporilo rastúce vedomie a potvrdenie rozmeru cítenia v živote. Počas šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia sa v oblasti emócií, intuície a tvorivosti mnoho otvorilo.

 

Veľa práce vykonala staršia generácia Pracovníkov Svetla a stálo ich to veľa, pretože skôr ako mohli otvoriť nové obzory pre prichádzajúce generácie, museli prejsť cez vnútorné údolia seba-pochybností a osamelosti, vedzte že ste rozsvietili maják Svetla pre tých po vás.

 

Teraz odovzdávate pochodeň novej generácii. A ako ju podávate ďalej môžete im poskytnúť podporu a povzbudenie, zatiaľ čo oni vás môžu inšpirovať svojou vášňou a čistotou svojich sŕdc. Oni sú „iní“ dokonca vo väčšej miere ako ste boli vy. Kým vy ste sa mohli dočasne alebo čiastočne prispôsobiť prostrediu, ktoré s vami naozaj nerezonovalo, oni toho nie sú schopní dokonca ani na úrovni vonkajšieho správania. Inými slovami oni to nedokážu ani fingovať. Ich emócie a ich fyzické telo protestujú na hlbokej úrovni, keď sú konfrontovaní s obmedzujúcimi energiami mnohých tradičných výchovných systémov alebo spôsobov vychovávania detí. Prispôsobenie nie je pre mnoho z týchto detí riešením. Hlavne tie najcitlivejšie z nich sa emocionálne a fyzicky zrútia v starom energetickom prostredí a ich správanie sa stane tak problematické, že prostredie musí reagovať a zmeniť sa. Potláčanie alebo prehliadanie problémov už nie je možné. Deti, ktoré teraz prichádzajú donútia spoločnosť, aby sa hlboko zamyslela nad svojimi predpokladmi o deťoch a o živote všeobecne.

 

Deti, ktoré sa teraz rodia (a vteľujú sa na Zemi už po niekoľko desaťročí) nesú do ríše Zeme väčšiu časť svojho plného duševného vedomia ako väčšina z vás. Ako vstupujete do ríše Zeme, prechádzate cez „závoj nevedomosti“, ktorí vás drží oddelených od dimenzie, z ktorej ja teraz hovorím. Tento závoj je ako okuliare, ktoré keď nosíte, vás nútia uveriť, že ste oddeleným JA zamknutým do svojho tela. V skutočnosti vám závoj nevedomosti umožňuje zažívať dualitu na Zemi, preto má svoju hodnotu, ale teraz dozrel čas na to, aby sa závoj stal viac priehľadným a prepustil viac komunikácie z jednej strany na druhú. Je stále viac a viac ľudí, ktorí sa naťahujú cez oponu a ktorí si uvedomujú, že sú jedno s niečím väčším ako len „toto telo“ a „táto osobnosť“. Čím viac ľudí toto robí, tým viac sa vytvára kanál, cez ktorý sa do dimenzie Zeme vlieva milujúca kozmická energia. Na tejto vlne kozmickej energie prichádzajú nové deti.

 

Snažte sa na chvíľu cítiť energiu týchto detí. Vnímajte vlnu kozmickej energie, na ktorej sa vezú. Nepremýšľajte o tom, len otvorte svoje srdce a dovoľte pocitom, aby cez vás prechádzali. Oni vibrujú na vyššej úrovni. Ich energia je hravá, ľahká ako motýľ, ale súčasne nezvyčajne múdra a hlboká. Zvolili si veľmi vedome, že stelesnia väčšiu časť svojej duše, svojho božského JA na Zemi. Robia to, lebo chcú prispieť k premene vedomia na Zemi a plne si uvedomujú, že ich to môže dostať do problémov. Na úrovni svojho VYŠŠIEHO JA, ich najvedomejšej časti, urobili vedome túto voľbu. Ale na úrovni emocionálneho JA (alebo „vnútorného dieťaťa“) môžu byť traumatizované stretom, ktorý zažívajú s realitou Zeme. Stretávajú sa s veľmi reálnym rizikom, že sa stratia a utrápia v ríši Zeme, keďže nemôžu vypnúť svoju citlivosť a vyššie vibrácie, keď sú v menej vyvinutom prostredí. Preto budú musieť buď nájsť priestor na Zemi, v ktorom môžu svoju energiu bezpečne a slobodne vyjadriť alebo sa budú musieť vyrovnať s neustálymi pochybnosťami a vnútornou frustráciou. Môžete vidieť aké odvážne a milujúce sú tieto duše pri tom, čo všetko riskujú. Rovnakú odvahu a silu lásky ste preukázali aj vy, keď ste sa narodili na Zem.

 

Postúpim teraz ku niektorým charakteristikám tejto novej generácie detí. Samozrejme nie všetky deti sú rovnaké a niektoré deti prejavujú tieto charakteristiky viac ako iné. Existuje zmysel, v ktorom sú v dnešnej dobe všetky deti „iné“. Vstupujú cez iný (tenší) závoj a so zámerom vyjadriť zo svojej duše v hmote viac ako kedykoľvek predtým. Ale každá duša má svoj vlastný vývoj a v rámci novej generácie detí existujú mimoriadne citlivé, ktoré sú odlišnejšie ako ostatné, a ktoré sú často nazývané „deti novej doby“ alebo jednoducho „nové deti“. Vymenujem teraz niektoré z najdôležitejších charakteristík tejto zvláštnej skupiny detí a majte na pamäti že tieto charakteristiky v menšej miere platia pre všetky dnešné deti. Vlastne rozvojom vedomia v kolektívnom rozsahu povstáva na Zemi „nový človek“. Prebieha vývoj smerom k spoločensky a duchovne inteligentnejšiemu ľudskému druhu, schopného života v harmónii s prírodou a spojeného s jeho priateľmi ľuďmi pocitom jednoty a úcty. Vývoj k tomuto „novému človeku“ je vytýčený deťmi.

 

Charakteristika nových detí

 

Nové deti sú viac jasnozrivé, empatické a telepatické. Ľahko vstrebú nálady a emócie druhých ľudí. Hranica medzi svetom vnímaným piatimi zmyslami a neviditeľným svetom pocitov a energií je pre ne veľmi plynulá. Vnútornú stránku vecí vnímajú často rovnako ľahko ako ich vonkajšiu (fyzickú) stránku. Nie je možné ich oklamať vonkajším správaním, ktoré naozaj neodzrkadľuje to, čo sa deje vo vnútri. Ich intuitívne vnímanie je bystré.

 

Nové deti sú mierotvorcovia. Cítia nutkanie zblížiť protichodné strany a upokojiť konflikty. Spolu s ich intuitívnymi schopnosťami to často znamená, že dospievajú skoro a sú na svoj vek múdre. Často chápu svojich rodičov na hlbšej úrovni ako sa chápu rodičia sami alebo navzájom. Snažia sa im pomôcť alebo vybudovať medzi nimi most pochopenia. Poľahky sa stanú „rodičmi svojich rodičov“ a to im môže uberať z ich spontánnej, nepotlačovanej, detskej časti. Keď sa silno stotožnia s úlohou pomocníka môžu príliš veľmi niesť bremeno zodpovednosti.

 

Nové deti sú idealisti. Sú duchovné, filozofické a nápadité. Sú inšpirované ideálmi ako rovnosť, bratstvo a úcta k prírode. V ich aure si často môžete všimnúť, že vrchné dve čakry sú doširoka otvorené. Prostredníctvom týchto vyšších energetických centier často prijímajú veľa inšpirácie, vhľadu a nadšenia. Ale na druhej strane môžu byť kvôli týmto široko otvoreným vyšším čakrám často neposedné, príliš zasnené a nerealistické. Ich energia ešte nie je úplne uzemnená, ešte sa musí naplno pripojiť k telu a pozemskej rovine reality.

 

Nové deti sú skôr cítiace ako mysliace. Majú ťažkosti prispôsobiť sa súčasným štruktúram a pravidlám, ktoré ponechávajú málo miesta intuícii, nepredvídateľnosti a individualite. V skutočnosti sú tu preto, aby nás učili ako sa oslobodiť od tradícií, v ktorých bolo myslenie a analyzovanie príliš zdôrazňované. Všetky deti sú do určitej miery viac cítiace ako mysliace. Ale to čo odlišuje citlivejšie Nové deti je, že pre ne je fyzicky a emocionálne nemožné prispôsobiť sa stuhnutému a príliš štrukturovanému prostrediu. Ochorejú alebo prejavujú závažné poruchy správania. Oni už sú do takej miery zakotvené do vedomia založeného na srdci, že už sa viac nemôžu vrátiť späť.

 

Vzhľadom na ich silne intuitívne vedomie a ich neschopnosť prispôsobiť sa, môžu byť tieto deti vnímané ako tvrdohlavé, spurné a „odlišné“. V skutočnosti nie je ich zámerom byť spurné. Ony len chcú byť samé sebou. Ale ak cítia, že na to nie je miesto, môžu sa stať izolované alebo odpadlíkmi na hrane spoločnosti. Keďže sú menej ovládané strachom a pudom sebazáchovy, sú menej prístupné disciplíne a autoritám. Napriek tomu môžu intenzívne trpieť a byť zmätené nedostatkom pochopenia, ktoré stretnú. Môžu sa kvôli tomu cítiť odcudzené a osamelé a premýšľať o zmysle ich prítomnosti na Zemi. Avšak, ak si nájdu svoju Cestu v živote a začnú vyjadrovať svoju duchovnú a tvorivú energiu v hmotnej podobe, budú prekvitať a mnoho ľudí bude dotknutých hĺbkou ich nápadov a ich nežným, nesúťaživým spôsobom jednania s ľuďmi.

 

Problémy, s ktorými sa stretávajú Nové deti

 

Zhrnutie týchto vlastností už ukazuje do akých problémov sa Nové deti môžu dostať. Najväčším problémom je, že ich špecifická energia nie je rozoznaná a pochopená ľuďmi okolo nich. Keď nedostanú pozornosť alebo príležitosť vyjadriť svoje pocity a chýba skutočná komunikácia, môže sa objaviť niekoľko „porúch správania“.

 

Deti sa môžu stať spurnými, prudkými a ťažko zvládnuteľnými. Cítia sa nepochopené a že je s nimi zle zaobchádzané a na to chcú skutočne povedať „nie“, ale nevedia ako. Nemajú ešte správne vyjadrovacie a komunikačné schopnosti. Potom sa po chvíli stáva, že už sami nedokážu pochopiť čo sa v nich deje. Keď im ich vnútorný život nie je zrkadlený späť chápajúcim rodičom alebo učiteľom, ktorý pomenuje ich pocity a načúva s otvoreným srdcom, môžu sa v sebe uzamknúť a konať spôsobmi, ktoré sa zdajú byť vzdorovité a iracionálne. V takej chvíli vyžaduje pochopenie toho čo hýbe tieto deti veľa pozornosti a hlboko naladené vedomie, keďže ony sami stratili kontakt so svojimi pocitmi.

 

Tiež môže nastať prípad, že deti, ktoré cítia, že nie sú vítané alebo chápané sa stiahnu a odpoja sa od prostredia. Neventilujú svoje emócie cez agresívne a nedisciplinované správanie. Sú zamknuté do svojho vlastného malého sveta a je ťažké sa k nim dostať. Tieto deti sú často nadmierne citlivé, reagujú silne na nesúhlasné energie vôkol seba. Keďže je ťažké si prestaviť aké to je byť taký citlivý, ich hranice sú ľahko prekročené, a preto aby emocionálne prežili vypnú svoje pocitové centrum. Tento mechanizmus prežitia sa všeobecne nazýva „autizmus“. Je paradoxné, že autistické deti sú nazývané ne-empatické (inými slovami neschopné vidieť veci z perspektívy inej osoby), pretože ony sú nadmieru citlivé. Dá sa povedať, že majú tak veľa problémov naložených na svoje hranice, že si nemôžu dovoliť natiahnuť sa k druhým, aby rozšírili svoje vedomie takým spôsobom, aby zahŕňalo druhého. Cítia, že ich svet by sa zrútil, keby to urobili a boli by pohltené zmätkom. Ne-empatické správanie autistického dieťaťa teda pramení z obrovskej senzibility vzhľadom na energiu ostatných. Kvôli vysporiadaniu sa s touto ohromnou citlivosťou sa chce autistické dieťa brániť, a preto emocionálne vypne. Ne-empatické alebo nesociálne správanie autistického dieťaťa je mechanizmus prežitia a nie základná charakteristika duše.

 

Deti, ktoré sa snažia riešiť svoje problémy extrovertným spôsobom (vzdorovitosť, pobúrenie, nedostatok sústredenia) a tiež deti ktoré usilujú o introvertné riešenie (odstúpenie a emocionálne vypnutie) zdieľajú veľa spoločných rysov.

 

Cítia, že nie sú vítané, uznané alebo naozaj cenené za to aké sú. Nie sú pevne zakorenené alebo uzemnené vo svojich fyzických telách. Toto môžete doslova vnímať v ich aure, ktorá v spodnej časti často nie je úplne napojená na Zem. Prakticky to znamená, že im chýbajú emocionálne základy alebo kotva vnútornej bezpečnosti, z ktorej môžu skúmať svet uvoľneným a otvoreným spôsobom. Majú neustály „pocit nepokoja“, a preto je pre ne ťažké „len byť“ bezstarostným spôsobom . V dôsledku toho sa u nich môžu prejavovať fyzické symptómy alebo poruchy a/alebo môžu reagovať silne na určité potraviny a látky

keď vyrastú a stanú sa tinejdžermi, môže pre nich byť náročné nájsť si svoje miesto v spoločnosti (nájsť správnu formu vzdelania alebo zamestnanie, ktoré im vyhovuje).

 

Rada by som povedala trocha viac o spôsoboch akými je možné tieto deti a tínejdžerov podporiť, aby sa cítili viac vítaní a našli správne spôsoby seba-vyjadrenia. Ale najprv by som rada zdôraznila, že je veľmi dôležité nemyslieť v termínoch viny, keď hovoríme o príčinách problémov, ktoré zažívajú Nové deti. Rodičia týchto detí často robia všetko čo môžu, aby ich podporili a postarali sa o ne. Veľa rodičov je si veľmi dobre vedomých zvláštnych kvalít svojich detí a sú na ne stále viac a viac intuitívne naladení. Vďaka ich otvorenosti a dobrej vôli prebieha obrovský proces učenia. Títo rodičia spolu so svojimi deťmi dláždia novú cestu v spoločnosti a pripravujú cestu pre nové spôsoby zaobchádzania s deťmi.

 

Bolestivú konfrontáciu s realitou Zeme, ktorú niekedy Nové deti zažívajú, si vedome zvolili. Prišli priniesť niečo nové a vedia to vo svojom srdci. Toto stavia ich ťažkosti do odlišnej perspektívy. Na úrovni duše prijímajú zodpovednosť za to čo ich stretne v živote, prijímajú nezdary a prekážky. Spoločnosť nie je „proti nim“. Spoločnosť spí v mnohých ohľadoch. Je to spánok starých zvykov a príchod Nových detí je budíček. Áno, ony sú trochu ako vy, cítite to? Predošlá generácia Pracovníkov Svetla prešla cez rovnaké dilemy ako tieto deti, s tým rozdielom, že v súčasnom veku získavajú veci na sile a dosahujú bod obratu. Nové deti sú rovnako príčinou ako aj dôsledkom tohto zrýchlenia.

 

Vedenie Nových detí

 

Pri vedení Nových detí ako ich rodič, učiteľ alebo terapeut je počiatočným bodom vždy vnútorné spojenie s realitou daného dieťaťa. Základom pre každú skutočnú pomoc je vôľa otvoriť sa spôsobu, ktorým dieťa prežíva život a schopnosť naladiť sa na to čo vám komunikuje verbálne alebo neverbálne. Najdôležitejšou vlastnosťou akú môže človek mať, ak chce viesť tieto deti, je schopnosť načúvať a byť otvorený niečomu novému.

 

Je menej podstatné či máte určité poznanie alebo zručnosti. Tie môžu dokonca prekážať. Teórie o deťoch (Nového veku) často vychádzajú zo všeobecnej klasifikácie vonkajšieho správania. Syndrómy a diagnózy sú často založené na zvonka pozorovaných symptómoch. Ale to čo tu chýba a čo je životne dôležité pre úspešné oslovenie týchto detí, je vytvorenie vnútorného spojenia na to, čo dieťa prežíva: pocity a emócie, ktoré vyvolávajú vonkajšie správanie.

 

Ak sa človek chce pozrieť na niekoho otvoreným a objektívnym spôsobom, musí opustiť svoju predpojatosť a očakávania. Skutočne sa môžete na niekoho (kohokoľvek) napojiť, len ak najprv opustíte všetko čo si myslíte, že o druhom viete. Len potom tam je miesto na vstup do prítomného okamihu skutočne citlivým a intuitívnym spôsobom. Toto je tiež krásny spôsob ako niekoho vítať, pretože si teraz umožňujete, aby sa vás dotkol energiou samotnej svojej duše.

 

Z takej, zásadne otvorenej polohy, ktorou je skôr cítenie ako myslenie, môžete vstúpiť do komunikácie s druhou osobou, ktorá je pre oboch prospešná a obohacujúca. Interakcia s dieťaťom nikdy nie je jednosmerná. Vo vzťahu ste obaja učiteľmi v niektorých bodoch a študentmi v iných. Toto charakterizuje všetky duchovne zmysluplné vzťahy.

 

Keď je vzťah medzi sprievodcom a dieťaťom určený takým jasným a priehľadným spôsobom, jestvuje veľa možností ako podporiť dieťa v jeho vývoji. Naznačím niektoré spôsoby vo všeobecnosti, čím nechcem predstierať, že je to úplné ale skôr to má poukázať na určité celkové smerovanie.

 

Pozitívne hodnotenie ich jedinečných vlastností (ktoré ich robia „odlišnými“):

 

- Pomôžte im spomenúť si kým sú.

- Pomôžte im uvedomiť si, že ich vysoká citlivosť a idealizmus patria medzi najkrásnejšie kvality aké majú.

- Dovoľte im zdôrazniť sa v ohľadoch kde sa cítia „odlišné“ a povzbuďte ich, aby zistili ako tieto vlastnosti obohacujú a vylepšujú svet.

- Nájdite tvorivé cesty ako vyjadriť ich (vysokú) citlivosť tak, aby z nej zažívali radosť.

- Dajte ich dokopy a umožnite im, aby vymieňali a zdieľali svoje energie.

 

Intuitívny rozvoj

 

Cvičenie ich intuitívnych schopností hravým spôsobom, pomoc pri ich napojení sa na svoje telo a svoje emócie posilňuje ich sebavedomie. Uzemnenie sa, znalosť svojich hraníc zvnútra, a používanie svojej intuície na objavenie toho kým sú, sú schopnosti, ktoré sa tieto deti ľahko dokážu naučiť, keď sú mladé a nespútané. Keď sú staršie, môžu sa cítiť viac blokované v súvislosti so svojim prirodzeným sklonom cítiť, predstavovať si a fantazírovať. Ak je to tak, je dôležité najprv im pomôcť, aby si uvedomili emócie a obmedzujúce presvedčenia, ktoré blokujú prúd ich intuície. Ak sú v tomto ohľade problémy, blokovaný energetický prúd je takmer vždy v dolných troch čakrách. V týchto deťoch sú strachy, frustrácie a sklamania, v dôsledku ktorých sa môžu cítiť neisto, depresívne alebo dokonca chcieť zomrieť.

 

Rešpektujte dospelosť ich duše

 

Vedzte, že ich vysoká citlivosť a „bytie iným“ bolo vedomou voľbou z ich strany a dôverujte ich kapacite vyriešiť svoje problémy. Nezaobchádzajte s nimi ako s obeťami. Apelujte na ich dary a talenty a ako je to len možné umožnite im nájsť ich vlastné odpovede a riešenia. Povzbuďte ich, aby sa dostali do kontaktu so svojou vášňou a inšpiráciou a pomôžte im zistiť ako majú vyjadriť a prejaviť svoju inšpiratívnu energiu na Zemi praktickým spôsobom.

 

Vytvorte priestor pre sebavyjadrenie

 

Energia Nových detí a tínejdžerov môže byť natoľko éterická a idealistická, že sa môže zdať nehmotná. Pre tieto deti je dôležité, aby sa vyjadrili v hmotnej podobe. Môže to byť tvorivá podoba ako maľovanie a tvorenie hudby alebo to môže byť prostredníctvom športu a hier. To na čom záleží je, aby vedeli ako uzemniť svoju energiu a urobiť ju viditeľnú pre ostatných. Takým spôsobom privádzajú svoju energiu na Zem. Vo všetkých týchto veciach by malo byť počiatočným bodom, že sa tešia z toho, že sa vyjadrujú v hmotnej podobe. Keď sú povzbudzované, aby voľne skúmali a experimentovali, nájdu sami spôsoby, ktoré im sedia.

 

Alternatívna medicína

 

Jemné, holistické formy zaobchádzania ako čítanie, liečenie a alternatívna liečba môžu byť veľmi nápomocné pri vysporiadavaní sa s fyzickými symptómami u týchto detí, ktoré sa vzťahujú k ich celkovej energii a psychologickému stavu. Keďže sú také citlivé na energie, reagujú tieto deti ľahko na terapie, ktoré sú zamerané primárne na energetickú úroveň (psyché) a len sekundárne na telo. Avšak tu je tiež dôležité, aby človek nezvolil liečbu alebo liek len na základe vonkajších symptómov, ale aby vytvoril vnútorné spojenie s jedinečnou situáciou daného dieťaťa. Ako rodič alebo terapeut sa môže človek spýtať dieťaťa na vnútornej úrovni či mu je liečba prospešná. A keď je dieťa dostatočne staré, môže sa samo zapojiť do výberu.

 

Vzdelanie

 

Osvietené formy vzdelávania považujú dieťa a jeho vnútorný svet za svoj počiatočný bod. V minulosti bolo poznanie často „nalievané“ do detí spôsobom zhora-nadol. Boli považované za prázdne nádoby, ktoré je nutné naplniť užitočnými vedomosťami a zručnosťami. Avšak ak človek považuje dieťa za dospelú dušu so svojimi vlastnými záujmami a cieľmi, nadobudne vzdelanie veľmi odlišnú podobu. Úlohou nie je až tak vytvoriť niečo z ničoho, ale prebudiť a oslobodiť niečo, čo už je prítomné v dieťati: jeho prirodzenú energiu duše, ktorá sa chce prejaviť a vyjadriť v hmotnom svete. V dieťati je prirodzený sklon chcieť sa učiť, skúmať a zisťovať o svete. Len keď sú deti systematicky nútené prijímať vedomosti, ktoré nesúvisia so spôsobom akým vnímajú veci sa vzpierajú a sú neochotné sa učiť. Zachovanie a práca s prirodzenou horlivosťou dieťaťa učiť sa, je základom nového vzdelávania. V tomto prístupe je úloha učiteľa veľmi odlišná. To čo je od neho v prvom rade a predovšetkým požadované je, aby bol prítomný s dieťaťom otvoreným a intuitívnym spôsobom. Učiteľ vychádza z predpokladu, že môže dôverovať prirodzeným a jedinečným schopnostiam každého dieťaťa. Umožní dieťaťu, aby viedlo a podporuje ho tak, že poskytuje vedomosti a materiály ktoré dieťa potrebuje, aby dosiahlo svoje ciele.

 

Vysporiadanie sa s utrpením vášho dieťaťa

 

Keď ste rodičom citlivého dieťaťa a vnímate ťažkosti, cez ktoré musí prechádzať pri vysporiadavaní sa so svetom, vrúcne sa snažíte ho chrániť alebo ochrániť ho pred ublížením. Nebadane sa môžete dostať do pozície, kde pozeráte na vonkajší svet ako na nepriateľa a na vaše dieťa ako na zraniteľnú obeť. Môžete sa obávať a čudovať, či to niekedy vôbec vaše dieťa bez vás dokáže. Keď sledujete svoje dieťa ako trpí, môže vás vrátiť späť do vašich najhlbších strachov, smútkov a sklamaní. Napriek tomu prítomnosť tohto konkrétneho dieťaťa vo vašom živote má vždy v sebe skrytú logiku. Existuje tu hlbší zmysel s pozitívnym zámerom. Jeden spôsob odhalenia tejto logiky a významu je pozerať sa na dieťa inými očami. Nevidieť ho ako bezmocnú malú bytosť, ale ako učiteľa – anjela ak chcete – ktorý vám prišiel priniesť správu. Pozývam vás, aby ste sa so mnou vydali do nasledujúcej meditácie. Ak vy sami nemáte dieťa, môžete jednoducho pozvať imaginárne dieťa, aby k vám prišlo.

 

Predstavte si že sa prechádzate v krásnej záhrade. Otvorte svoje srdce tomuto svetu mieru a pokoja a nechajte váš pohľad blúdiť vôkol. V záhrade je mnoho rastlín a kvetov. Cíťte rytmus období, cyklov v čase, ktoré sa sami od seba jemne a pomaly menia. Teraz sa pozriete vedľa seba a všimnete si že vedľa vás kráča dieťa. Zoberte prvé dieťa, ktoré sa vynorí vo vašej predstave. Ticho vás chytí za ruku a spolu sa prechádzate po záhrade, prijímate krásu prírody.

 

Po chvíli si všimnete jedno miesto, ktoré vás vyzýva aby ste sa posadili, môže to byť malá lavička alebo otvorené miesto na zemi. Obaja sa posadíte. Teraz sa lepšie pozriete na dieťa. Vidíte jeho alebo jej malú tvár a pozriete sa hlboko do jeho očí. Po chvíli spozorujete, že sa odohráva premena. Tvár dieťaťa sa pomaly mení na anjela. Vidíte, ako sa dieťa začína žiarivo lesknúť a stáva sa viac éterickým, patrí do iného sveta. Možno si všimnete farby ktoré obklopujú anjelske dieťa.

 

Potichu sledujete tohto anjela a ste udivení jeho zjavom. Cítite ako sa zmenšujete, ste znova ako dieťa. Na chvíľu uvoľníte bremeno bytia dospelým a znova cítite zmysel pre zázrak, ktorý je taký prirodzený pre dieťa. Širokými očami sa pozeráte na veľkolepého anjela, ktorý pri vás stojí, a potom vnímate, že vám chce niečo povedať. Urobí to tak, že k vám najprv vyšle energiu zo svojich očí. Prijmete tú energiu a cítite jej podstatu.

 

Potom sa anjela spýtate otázkou: „Prečo si prišiel/prišla na Zem?“, pýtate sa, „Aký dar prinášaš?“ Necháte anjela hovoriť. Nemusia to byť slová – môže tiež rozprávať cez pocity. Vtedy to náhle viete bez nutnosti slov alebo obrazov.

 

Keď dostanete odpoveď, spýtajte sa anjela „Akú najväčšiu vec pre teba môžem urobiť? Ako ťa môžem najlepšie podporiť v tvojom poslaní, v tvojom snažení?“

 

Nechajte anjela nech vám odpovie, slovami alebo pocitmi.

 

Potom sa rozlúčte, zatiaľ čo cítite že bolo medzi vami vytvorené trvalé spojenie zo srdca do srdca.

 

Často je vec, ktorú od vás anjel potrebuje vecou, ktorá vám tiež pomôže. Charakteristický znak alebo energia ktorá je najviac potrebná pre podporu dieťaťa, je často presne charakteristickým znakom alebo energiou, ktorú si vy sami na úrovni duše prajete rozvinúť a ovládnuť.

 

Dovoľte aby sme uviedli niekoľko príkladov.

 

Môže nastať prípad, že máte introvertné dieťa, ktoré skrýva svoje pocity a je s ním ťažké komunikovať. To čo od vás žiada je, aby ste sa naučili intuitívne na neho naladiť, boli trpezliví a mali vôľu pozrieť sa na vaše vlastné pocity do hĺbky. Veľmi často presne to, že si vyviniete kvality, ktoré sú pre dieťa užitočné, pomôže aj vám, pokiaľ ide o váš vnútorný rozvoj. Možno ste niekto, kto má silné presvedčenia ohľadom mnohých vecí alebo niekto, kto je veľmi praktický a efektívny a nikdy ste tak veľmi nepreskúmali ríše emócií a pocitov. Vaše dieťa vás vyzýva, aby ste obnovili túto rovnováhu. Takže hoci povrchne sa zdá, že dieťa vám len robí problém, v probléme ju ukrytý hlbší zmysel: výzva pre vás, aby ste rozvinuli určité kvality, ktoré veľmi dobre zapadajú do vašej vlastnej Cesty vnútorného rastu.

 

Ďalšou možnosťou je, že máte veľmi živé dieťa so silnou vôľou, ktoré ľahko prekračuje vaše hranice a núti vás hovoriť a jasne ukazovať čo prijímate a čo nie. Toto dieťa vás môže často rozhnevať a niekedy sa môžete cítiť premožení jeho alebo jej prítomnosťou. To čo od vás toto dieťa žiada, je aby ste si ujasnili aké sú vaše hranice, aby ste mohli komunikovať svoje potreby a priania rozhodným a sebavedomým spôsobom. Ak je medzi vami veľa zápasu, vo všeobecnosti to naznačuje, že ste sa ešte nerozhodli, čo tolerujete a čo nie. Vaše dieťa vás vyzýva, aby ste určili svoj priestor jasne a určili kde stojíte vo vzťahu k nemu – a veľmi často to tiež vrhá svetlo na všetky vaše ostatné vzťahy. Správanie dieťaťa (a vaše reakcie naň) zväčšujú problém, ktorý tam už bol. Veľmi pravdepodobne ste už mali problém s asertivitou skôr ako sa vaše dieťa narodilo. Teraz vás dieťa žiada, aby ste sa stali naozaj vedomými toho kým ste a stáli si za sebou a toto je presne to čo potrebujete na vašej vlastnej Ceste vnútorného rozvoja.

 

Keď rozviniete vlastnosti, ktoré podporujú dieťa, pomáhate vám obom. Svojim pridaným pochopením, láskou, nezávislosťou a sebavedomím sa môžete stať vzorom pre dieťa, majákom Svetla. Takýmto spôsobom sa vo vzájomne inšpirujúcom procese rastu a liečenia rodí na Zemi nová energia. Pochodeň svetla je odovzdávaná z generácie na generáciu a žiari stále jasnejšie.

 

Chválime vás za vašu oddanosť, lásku a angažovanosť. Prajeme si, aby ste zažívali radosť a zábavu na tejto ceste skúmania, ktorú vy a vaše deti podnikáte. Dúfame že máte súcit k nim ale hlavne k sebe, keďže určite budete robiť chyby. (Pamätajte, že chyby sú vždy najdôležitejšie nástroje učenia). Veríme, že vaša pochodeň bude horieť a šíriť mnoho iskier k nositeľom pochodní, ktorí prídu po vás. Ale nech robíte čokoľvek, či už zažívate radosť alebo zúfalstvo, či už máte súcit alebo ste súdiaci, či už ste otvorení a dôverujúci alebo zničení a depresívni, milujeme vás a stále vám budeme ponúkať svoju pomoc a povzbudenie. Ste vítaní. Vždy.


https://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=1105


 

(Spojenie s Máriou prostredníctvom Pamely - 24. Január 2008)